duminică, 10 septembrie 2017

Dacia !

Nici un om și nici un popor din vest față de Romînia (porecla denigrantă a Daciei în care ne aflăm) nu rostește -și nu poate rosti !- cuvîntul Dacia, cu excepția zonelor compacte locuite de Daci în Ungaria (fosta Panonie Dacă), Slovacia și Cehia (Maramureșul și Moravia Dacă), părțile din vestul Iugoslaviei Mari, inclusiv Istria; numai trădătorii pămîntului și poporului Daciei mai pot spune că avem ceva comun cu vestul Europei, cu țările ”romanice”… Aceasta nu exclude adevărul că am dat Europei prima limbă (Limba Dacă de la Tărtăria și Coliboaia) și prima scriere a lumii (scrierea Dacă), în alfabetul străvechi regăsit la 1835 în Codex Rohonczi –carte scrisă după 1101 despre Dacia Unită (1064-1101) sub Regele Vlad- utilizat anterior de mii și zeci de mii de ani, preluat de popoarele euro-asiatice din antichitaea apropiată. Părăsit exact 1000 de ani (între 862 și 1862) pentru cel chirilic, devenit tradițional pentru limba Dacă, aceasta a fost siluită de 150 de ani încoace să-l abandoneze și pe acesta, fiind îmbrăcată în cămașa de forță a alfabetului străin, anume Latin, absolut impropriu pentru Limba Dacă. Șansa noastră istorică spre a ne salva dulceața limbii Dace în straiul propriu tradițional de 1000 de ani poate fi asigurată de menținerea acestei scrieri în zone din Estul Moldovei -Basarabia, Transnistria, Bucovina- fenomen crunt ocărît de nimicitorii specificului esențial al Poporului Dac, acei viermi devastatori care formează străina zgură otrăvitoare scursă peste Vatra noastră: entitățile indefinibile care ne numesc Lumina cea mare a Neamului Dac a fi ”cadavrul din debara”… Dacii porecliți Romîni –din țară și străinătate- fac un periculos serviciu acelor devastatori ai Neamului Dac prin scrierea cu alfabetul latin fără diacritice și prin scoaterea din scriere și treptat din rostire a Împăratului rostirii Dace, Î, acesta fiind înlocuit cu caracatița inexistentă în scrierea noastră, â, scrisă fără căciulă, astfel ca să se bucure anti-Dacii: poporul devine Roman, partidul devine Roman, portul (nemaipurtat) este Romanesc, țara (mai este țară ?!?) este Romania… Sînt de asemenea izgonite din limbă singurele forme reale ale cuvintelor Dace, verbul Firii, sînt, sîntem, sînteți, sînt, pe care calculatorul, armă a fasciștilor care ne sugrumă, ni le despoaie și le ghilotinează automat… Ce mai rămîne din esența noastră, dragilor Daci ? Cei de stînga vorbiți cu entuziasm și cu suferință despre Patrie și Patriotism (dreapta nu are nimic în comun cu acestea, ea fiind esențialmente anti-Patrie), dar scrieți neglijent, criminal chiar, abandonînd specificul esențial al Patriei… Vă propun, dacă citiți, înțelegeți și acceptați aceste simple dar fundamentale suferințe ale unui Țăran Dac, să scrieți, din această clipă, respectînd esențele Neamului nostru Dac, ”cel mai mare din lume, după al Inzilor” (Herodot). Astfel am pune prima piatră de granit la temelia Frumosului total al Daciei, izvorît din iubirea de Patrie, pe care vi l-am propus pentru Centenatul Unirii. Vom fi noi înșine cînd nu vom mai scrie pamant, sfant, juramant, legamant, cant, camp, mormant… Dv, Dacii care sînteți ”sclavi fericiți” în Occident, împinși acolo de guvernarea contrarevoluționară post-decembristă, scrieți, vă rog, aici, dacă este cineva în țările în care vă aflați surghiuniți care poate rosti cuvintele de mai sus scrise cu căciulă (cu î, ci nu cu a), măcar în fosta țară Dacofonă, Franța (care nu-și zice nici așa, nici France, ci Frans). Putem adăuga: ț, ș, ă, ce, ci, ghe, ghi. Apoi răspundeți-vă: pot fi ei de-ai noștri ? (da, dar degenerați), putem fi noi de-ai lor ? (nu, nicidecum, căci nimeni nu complică rostirea, în nicio limbă a Pămîntului, toți o simplifică !) Puneți aceste mijloace de probă oricăruia din Est de Romînia; toți vor rosti cu maximă ușurință, ca ceva propriu, apoi reflectați. Eu, cu scuze, vă reproduc un text al meu, o ”definiție”: Patriotismul ? Sentiment ce nu se-afirmă, Ci prin fapte se confirmă; Vorbe goale îl infirmă, De rămîne-o simplă firmă Lozincardă și…infirmă ! Prof. Gheorghe UNGUREANU 10 septembrie 100 e.d.

vineri, 8 septembrie 2017

Centenar, centenare...

În toate țările lumii, cu excepția Romîniei (care dovedește și prin aceasta că nu mai e Țară) se fac, de mai bine de un an, discuții, dezbateri, acțiuni publice de natură culturală, ideologică, științifică, politică pentru marcarea, la cote de interes și efecte diferite, a celui mai important eveniment din istoria universală a Omenirii – victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie (M.R.S.O.), petrecută la 7 Noiembrie 1917 (stil nou). Preluarea Puterii în Rusia de către Partidul Comunist Bolșevic, primul eveniment de acest tip de pe planetă, sub bagheta ideologică, filozofică și politică a lui Vladimir Ilici Lenin și instaurarea regimului politic democrat în prima țară din lume, reprezintă prin aceasta începutul ieșirii Omenirii din pre-istorie și intrarea în Era Democrată. Primul secol al acesteia se împlinește în acest an în care avem satisfacția de a consemna –sub rezerva dezamăgirii dată de unele refulări vremelnice provocate de Capitalismul muribund agonizant și Imperialismul fascist globalizator- că în peste jumătate din țările lumii s-a consemnat în acest secol trecerea la un regim politic democrat, între primele țări fiind (a treia în ordine cronologică) și o parte a teritoriului Daciei (Estul Moldovei) unde, sub conducerea Partidului Comuniștilor, a fost proclamată Republica Democrată cu sediul la Chișinău, în aplicarea principiului leninist al dreptului popoarelor la autodeterminare. Dată fiind importanța acestui centenar, sperăm ca delegați ai Comuniștilor din Romînia să fie prezenți la festivitățile de la Moscova, Leningrad și Chișinău, pentru a ne exprima aprecierile –noi avînd în lucru și o carte specială dedicată evenimentului și marii personalități a lui V.I. Lenin- precum și sentimentele, opiniile, atitudinile, proiectele pentru cel de-al doilea secol al Erei Democrate, în care intrăm în acest an. Pentru Poporul Dac, poreclit ”romîn” din partea Daciei care cuprinde astăzi cele două-trei țări ”romînești”, mai ales pentru poporul din aceste țări și pentru Marele Neam Dacic, este de maximă importanță Unirea cea Mare de la 1 Decembrie anul II al Erei Democrate (1918), unire care aducea la Vatra străbună teritoriile și populația care au format Dacia Unită de sub Regele Vlad din perioada 1064-1101 și, bineînțeles, Vatra străveche pe care ne-au spart-o hoardele romane pe care noi, ca ciumeții, le cîntăm în… Imnul Național. Halal Imn ! Halal Național ! Propun Dacilor care înțeleg și simt ce sînt Poporul Dac, Neamul Dac, Patria Dacă, Glia Daciei, Limba Dacă și Unirea Daciei, ca, din clipa în care citesc acest text, să vorbească în fiecare zi, fără excepție, cu orice interlocutor, despre ele și, uniți sub stindardul nostru Dacic, să solicite, în fiecare zi, în orice împrejurare, în conținut și formă de deplin respect pentru Daci și pentru anti-Daci, ca, cel mai tîrziu în ziua centenarului să realizăm: 1. Numele DACIA și DAC, pentru Țara, Poporul și Neamul nostru, renunțînd la poreclele denigrante; 2. În ziua Centenarului, apoi, treptat, permanent, toți Dacii de pretutindeni să ne echipăm (ca subsemnatul de foarte mulți ani) în Portul Dacic tradițional, pentru care guvernul să aloce fonduri de sprijin pentru fiecare cetățean, solicitînd în același scop și ajutor de la alte state, inclusiv din Imperiul European, dar și de la Organizația Națiunilor Unite, UNESCO etc; 3. Să contactăm direct pe conducătorii țărilor ”romînești” vecine, inclusiv pe tovarășii Voronin,, Dodon, Smirnov, ca și partea Poporului Dac majoritar acolo, pentru a realiza, în spirit frățesc și în respect pentru minoritari, o nouă Unire politică a teritoriilor și populației care aparțin istoricește de Poporul Dac, cu certe și severe garanții pentru populația ne-Dacă; 4. Să deschidem preocupări ample pentru legături culturale, artistice, instructiv-educative, istorice, literare, etnologice, folclorice, familiale, de colaborare cetățenească, inclusiv politică, cu tot Neamul Dacic din țările vecine –fără pretenții deschise ori ascunse de unire- precum și din țări depărtate unde trăiesc mii, milioane ori zeci de milioane de Daci, în care scop să contactăm autoritățile de stat de acolo (menționez exemplificativ: Ucraina, Rusia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, toate țările Iugoslaviei, Albania, Grecia, Bulgaria, Turcia, Asia Mică, Nepal, Pakistan, India și altele); 5. Să pregătim, la Universitatea București, cu stadii de specializare în țările menționate, cîte patru-cinci specialiști în fiecare an care să studieze arhivele din acele țări și din altele, urmărind cunoașterea și valorificarea documentelor privind prima limbă a omenirii, Limba Dacă, formarea, cu zeci de mii de ani în urmă, a Poporului Dac și evoluția sa, publicarea în tiraj de masă a concluziilor, documentelor, hărților, lexicului comun etc. Orice adept ori susținător al propunerilor expuse poate organiza în localitatea, regiunea sau țara unde se află un Grup Dac și ne poate contacta pentru CASA DACIA la adresa electronică daciapcn@yahoo.com sau telemobil 0745.056752 ori tel/ fax 0248.722546 și, bineînțeles, prin poștă, pe numele subsemnatului, orașul Curtea de Argeș, județul Argeș, Romînia. Trăiască Dacia ! Trăiască Poporul Dac ! 8 septembrie 100 e.d. Prof. Gh. UNGUREANU

vineri, 1 septembrie 2017

Felicitări Primului ministru !

Pentru prima dată în cei 27 de ani ai Contrarevoluției, auzim un Prim-ministru afirmînd în public o grea suferință a marii majorități a poporului: jefuirea de către bănci, infracțiune mîrșavă pe care întreaga guvernare post-decembristă, de esență despotică, a înființat-o și a încurajat-o. Exemplul personal de jefuit este o realitate crudă practicată împotriva fiecărui cetățean, uimitor fiind faptul că, iată, în PSD, cea mai de dreapta gașcă ”politică”, există și o persoană de… stînga ! Îl felicităm pentru opinia sa și apreciem că este de mare importanță pentru toți cetățenii precum și pentru evoluția guvernului și a forței sale de a guverna, ca autoritățile de stat (Puterea, Administrația și Justiția) să-și schimbe esențial atitudinea, în Lege și Practică, față de libertatea post-decembristă a băncilor, de esență vcandalizatoare, să fie îngustată drastic și chiar eliminată. Aceasta se poate realiza, extrem de simplu și de eficient, printr-o prevedere în lege ca ecartul să fie de un procent maxim de 1, în felul acesta realizîndu-se o protecție fermă nu numai a cetățenilor, ca persoane fizice care apelează la bănci pentru împrumuturi, ci și a statului însuși care nu se va mai îndatora, mai ales față de jefuitorii externi, cu consecințe grave decontate în final tot pe seama fiecărui cetățean. Extinzînd înțelegerea raportului dintre autorități și bănci (interne și, mai ales, externe, internaționale și mondiale) este necesar ca nicio entitate bancară să nu poată exista și funcționa pe teritoriul țării cu scopul jefuirii populației, fiind necesar un control sever și permanent al autorităților, acestea avînd datoria constituțională să-i ocrotească pe cetățeni. Această ocrotire se poate materializa prin diferite forme și mijloace, una fiind de maximă și urgentă importanță: eliminarea prin lege a tuturor comisioanelor evidente sau ascunse. Eliminarea oricărei perceperi jefuitoare, în afara ecartului de 1 % ar face posibilă o măsură de corecție a salariilor demențiale practicate în bănci și a luxului nelimitat și batjocoritor care caracterizează viața patronilor și conducătorilor. O asemenea perspectivă de esență justițiară ar putea determina eliminarea din viața societății a băncilor străine, ceea ce ar îmbunătăți fundamental întreaga organizare și conducere a statului și s-ar putea pune bazele unei democratizări politice, total inexistentă în cei 27 de ani post-decembriști, precum și pentru ieșirea de sub apăsarea dezastruoasă a imperiilor brutale –cunoscute și necunoscute- așezate pe grumazul nostru. 31 august 100 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 26 august 2017

M.R.S.O. 100

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, cunoscută de toată lumea ca M.R.S.O., este fără nicio îndoială, în ciuda ”opiniilor” unor telectuali smintiți, cel mai mare și important eveniment din întreaga istorie cunoscută a Omenirii din ultimele 255.000 de ani (am făcut trimitere la atestarea din cartea -cu titlul ”Istoria Omenirii din ultimii 252.000 de ani”, scrisă în preistoria apropiată- pierdută în incendiul care a devastat ”Biblioteca de la Alexandria”). Admitem că în această perioadă istorică destul de cuprinzătoare și observînd evoluția planetei în ultimele 30-40 de milenii, au mai putut exista societăți cu regim politic democrat (socialiste) și chiar cu Putere Democrată (comuniste), dar, neexistînd informații concrete, rămînem la aprecierea –cu confirmări certe- expusă în primul alineat. Cum se și cuvine, în toată lumea, în toate țările (care-și păstrează acest statut de Țară) se vorbește în public, inclusiv oficial, despre acest eveniment, unic și de maximă însemnătate; face, desigur, excepție fosta țară (poreclită) Romînia, în care autoritățile (pe care nici nu le mai calificăm) dar mai ales telectualii nu (mai) știu nimic, absolut nimic, despre evenimentul din 25 Octombrie 1917 (7 Noiembrie pe stil nou) care a marcat debutul Erei Democrate a Omenirii care anul acesta, la 7 Noiembrie 100 e.d. sărbătorește împlinirea unui secol de existență și trecerea în secolul al II-lea al Erei Democrate, răstimp în care peste jumătate din țările lumii au cunoscut, în diferite forme, revoluții socialiste care au instaurat regimuri politice democrate. Despre semnificația evenimentului nr. unu din istoria Omenirii am scris deseori în articolele și cărțile mele din ultimii 28 de ani, am făcut mențiuni definitorii în documentele Partidului Comuniștilor, iar la începutul acestui an am inițiat contactarea conducerii Partidului Comunist Rus și a comisiei speciale pentru organizarea sărbătorii luminosului Centenar, în scopul participării la eveniment a unei delegații a Comuniștilor din Romînia. În același scop am scris și public acest text, sperînd că vom putea asigura, ideologic și mai ales material, desemnarea, pregătirea și participarea delegației noatre la evenimentele de la Moscova, pentru care avem deja, de mai mulți ani, alcătuită o listă de probleme. De la cititori (comuniști, alți oameni ai muncii) așteptăm contribuții bănești, sugestii, propuneri și oferte. Vom publica ulterior un text cuprinzînd numele contribuabililor și tematica materialelor pe care le vom prezenta, pentru care așteptăm oferte privind traducerea lor. Trăiască Marea Revoluție Socialistă din Octombrie (M.R.S.O.) ! 26 august 100 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 21 august 2017

Academia recidivează

După celebrul apel anti-național și anti-patriotic din februarie a.c., Academia, -care-și zice în continuare Romînă, dar în frontispiciu a rămas ”romana”- recidivează, încercînd, de data aceasta, să ne demonstreze că, cel puțin prin Prezidiul ei, este (mare și grav paradox !) ne- și anti-știință. Știm de cîțiva ani că un mare cademician a emis (în public !) prin gura d-lui largă, îndelung formată-reformată prin toate televiziunile, propunerea ”salvatoare”, spre a ieși din ridicol, de a uni… neunitele planetei: știința cu chiar… antonimul ei perfect: religia ! Se gîndea, pare-se, la o anume religie care îi pica bine d-lui pe… tichie, cu gîndul de a le înlătura pe celelalte cîteva mii și, în orice caz, pe primele patru dintre cele mai reprezentative întru înrobirea populației sărmanei noastre planete. Cred că cel puțin pentru 99 % dintre cititori este clar din prima propoziție a comunicatului academic ”Pentru respectarea Centenarului Marii Uniri și a memoriei istorice a romînilor” că noua biserică, prin troița ei, Biroul Prezidiului, se autodefinește, în realitate, ca ”principala instituție a conștiinței ANTI-naționale a romînilor”, pentru care ”rostul instituției și destinul ei primordial” ar fi desființarea Științei și, desigur, a Patriei, căci, mocirlită în pestilența religiilor, Patria nu mai poate exista, știut fiind că pentru religii nu există ”patrii”, ci un unic mîl ucigător, în care să dispară vorbele goale: Patria, Limba, Credința (în sensul curat primordial de devotament pentru Patrie și Popor), asfixiate în densitatea omniprezentă și omnipotentă a acelei plăsmuiri hidoase numită de călugărul Eremia (pentru Eli, un personaj abominabil al iudeilor) drept ”domine dei”, devenit în Limba Dacă –despre care Cademia nu vorbește nimic- drept ”dumnezeu”, un cuvînd frumos pus pe o ciupercă otrăvitoare, pe care Papa Franscisc încearcă s-o explice salvînd-o: ”terminați cu iluziile; dumnezeu nu este un personaj, ci o ideie”. Cademicienii, cel puțin cei din prezidiu, suferă de profundă cecitate, chiar cînd li se arată adevărul de către unul dintre primii slujitori ai Ideii de Înrobire a speciei. Trecînd peste deformări de cuvinte și construcții ne-gimnaziale (deși credem că Nemuritorii au trecut prin gimnaziu), reținem ca meritorie invitația Troiței (și îi dăm curs) că ”datoria tuturor care trebuie să vorbească /este/ să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume”. Sigur că Înaltul Birou al Prezidiului va fi stabilit –după bunul lui obicei învățat în PCR- cine ”trebuie” să vorbească, spre a-l salva de la dispariția iminentă și evidentă pe stăpînul d-lor –Eli- poleit cu vreo 17 secole în urmă de acel călugăr cu frumoasa metaforă, pe care, nici vorbă, n-o merita, avînd în vedere monstruoasele nesfîrșite crime pe care le patrona batjocorindu-și propriul popor… Grăbiți să ajungă Nemuritori, cademicienii nu și-au mai putut irosi timpul gimnazial (sau chiar… primar !) să învețe că nu există ”clasă politică”, așa că, prelunînd sintagma de la gangsteri, interlopi și pucări –spre a-și numi șefii cei mari- au tras în curtea lor, pentru a-i urechea, pe cei din cea mai minusculă minoritate post-decembristă –de sorginte peceristă- care este, în realitate, stimați tovarăși Cademicieni, nu ”clasă”, ci clisă, cloacă sau, în cel mai onorabil caz, clică. Veți vedea, cred, că această clasă-fără-clasă vă va returna, la adresa Cademiei, o replică de tipul ”… să nu uite de menirea ei. Să nu insulte sufletele a zeci de milioane de români, trăitori în România şi în afara hotarelor ei, să nu batjocorească anul în care pregătim sărbătorirea a 100 de ani de Romînie modernă, independentă şi mare”. Ne este clar că micuțul Birou al Prezidiului își respinge posibilii adversari, păstrînd pentru sine dreptul de a ocărî și batjocori fenomenul și data Marii Uniri, pe care o scrie –ca mortal bobîrnac academic- ”1 decembrie 1918” (cu ”d” mic, pentru că pe cel mare îl rezervă lui … Eli, poreclit ”dumnezeu”…) Inventată ieri-alaltăieri, această creatură domină mințile sălbatice –care-i cer ajutorul căci ele nu mai știu nimic despre istoria atestată de 255.000 de ani a Omenirii, evidențiind faptul că ”Biroul Prezidiului” este în mare derivă (care, probabil, va fi desființat, spre a-și repara onoarea, de către Prezidiu). Multe rămîn încă de spus despre temele clamate de autodefăimatul ”birou al prezidiului”: ”unitatea națională și de limbă”, ”drepturile minorităților”, ”nimeni nu are dreptul să ignore istoria unui popor”, ”politicienii romîni”… Dar drepturile MAJORITĂȚILOR ?!? Oare, în Academie, în afară de biroul prezidiului, mai sînt și Academicieni ?!? Sau ea a devenit partiduț-partidel-partidic politic ? 18 august 2017 Prof. Gheorghe UNGUREANU

miercuri, 21 iunie 2017

Nu Poporul, ci trădătorii lui !

Trumpul, președintele celui mai șubred stat din lume, USA, crede că a aluneca peste alții, asfixiindu-i, ar fi o bravură, iar țările astfel nimicite ar fi… minunate. Din izvorul unei asemenea gîndiri s-a conturat aprecierea că Romînia, ca țară, ar fi… minunată. Și, desigur, are dreptate Trumpul pentru că fosta țară independentă și suverană i-a intrat în ”patrimoniu” și i-a oferit, gratis, toate virtuțile inegalabile pe planetă, inclusiv ”ieniceri, copii de suflet” care să se jertfească –pe cheltuiala poporului Dac (poreclit Romîn)- în folosul conducerii fasciste a USA. Dar, află Trumpule, că nu Poporul, ci trădătorii lui ți-au pus țara sub cizmele fasciste… Redusă la starea de covrig turtit, Romînia a dispărut practic de pe harta de valori a planetei, ceea ce îi oferă entității de la Cotroceni, în postura de primul analfabet politic al statului, încă existent formal, să se mîndrească, în stil abominabil, declarînd stupefiant că este fericit a constata, în auzul beneficiarilor din USA, că starea la care a ajuns Romînia este datorată acelui stat monstruos pe care îl reprezintă președintele Trump, cel mai mic pitic de pe Terra, neputînd respira decît prin kalașnikov și arînd țările cu bombe, dacă dovedesc aspirații democratice. 10 iunie 100 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 25 mai 2017

Nu candidăm la ”alegerile” parțiale

Cei mai de seamă anti-comuniști, grupați în găști ale Dreptei monstruoase, în frunte cu PSD, se-nghesuie ei pretutindeni, mai ales în bazinele electorale ale Stîngii. De aceea Comuniștii, care nu-și înțeleg distanțarea lungă de acești circari, chiar dacă ar avea șanse certe, cum ar fi în orașul Craiova, nu candidează… În toate localitățile unde vor avea loc ”alegeri” parțiale vor fi doar candidați ai Dreptei, toți peceriști cu carnete vechi sau fără carnete, dar cu aceleași năravuri. Au fost intenții de candidaturi sub simbolul nostru –Secera și Ciocanul- dar noi nu avizăm peceriști pentru nicio funcție în organismele Puterii sau pentru cele alese din Administrație. Știm din 22 decembrie-cel-negru (anul 73 e.d./ 1989) și fiecare zi din cei 27 de ani ne-a confirmat acest adevăr crunt că, în PCR nu au existat la momentul cel mare al dezastrului decît trei Comuniști (Președintele Republicii, soția sa și Generalul Milea) pe care i-au asasinat mișelește cei din puhoiul anti-comunist: 3.831.000 de peceriști, toți anti-comuniști… Aceștia nu vor fi niciodată candidații noștri. Iată răspunsul nostru la întrebări și nedumeriri. 24 mai 100 e.d. Prof. Gheorghe UNGUREANU