duminică, 28 februarie 2016

Pumnul sau CUVÎNTUL ?

De cînd a apărut Doctrina Comunistă (1847) și pînă astăzi, în toate țările lumii, ca expresie a dorinței Muncitorilor și Țăranilor exploatați, organizațiile acestora au prezentat lupta de clasă ca pe un război propriu-zis, fizic, între cei exploatați și exploatatori. Dezvoltată și finalizată de noi, Doctrina Comunistă, ca doctrină a Libertății totale, depline și definitive, complexă, unică și unitară, nu presupune lupta fizică -cea din junglă- ci disputa ideologică, pe proiecte social-economice între clasele  sociale existente.
Așadar, în simbolurile și textele noastre nu veți găsi Pumnul, Bîta, Ranga, Pistolul, Pușca și nici Zeghea vărgată; noi, majoritari în Putere, nu vom exercita presiuni asupra niciunei persoane, niciunei clase sociale. Nu vom prelua de la nimeni decît averile Poporului care au fost furate, vom continua, ca în timpul regimului democrat (1948-1989), să desființăm închisorile (toate, fără excepții, fiind construite de moșieri și burghezi pentru nimicirea Țăranilor și Muncitorilor). Singurul criteriu pentru apreciere a oricărei persoane va fi Munca, noi punînd în aplicare imediat, principiul Comunist ”De la fiecare după capacitate, fiecăruia după Muncă”, orice alt criteriu de repartiție va fi abolit.
Adăugăm că, chiar din prima zi de majoritate a Comuniștilor în Putere, vom institui prețul unic la toate mărfurile, pentru stimularea concurenței calitative și eliminarea celei cantitative, precum și ecartul maxim pentru orice bancă de 1 %, urmărind ca toate băncile străine, jefuitoare ale Poporului, să dispară.
Precizăm că, eliberați din înălțimile unde s-au cocoțat fraudulos, prin crimele monstruoase din decembrie 1989, cei bogați vor beneficia, ca și Oamenii Muncii, de libertatea Cuvîntului, inclusiv în organizarea Partidelor lor politice, cu condiția obligatorie pentru orice organizație politică, să-și declare deschis, neechivoc, ce clasă socială reprezintă și care îi este scopul, de exemplu: restaurația Feudalismului, a Capitalismului, a Sclavagismului, așa cum Oamenii Muncii spun deschis și clar, scopul noastru este construirea Socialismului, adică societatea umană și democrată.
Astfel lupta pentru existență, specifică junglei și pădurii, va fi înlocuită cu lupta de clasă, ale cărei arme sînt Cuvîntul și organizarea politică, fără nicio îngrădiri (exceptînd extremismul, terorismul, fascismul, organizările etnice și religioase - care nu au ce căuta în Politică).
28 februarie 99 e.d./ 2016
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 25 februarie 2016

Despre plata parlamentarilor sub Puterea ComuniștilorPARTIDUL COMUNIŞTILOR
                                        Proletari, nu acceptaţi                                                                                        
Să mai fiţi exploataţi !
                              25 februarie  99 e.d./ 2016

C o m u n i c a t

Despre plata parlamentarilor sub Puterea Comuniștilor

Pentru că, mai ales după înregistrarea oficială a Partidului Comuniștilor, sîntem întrebați și de Comuniști, dar mai mult de ne- și anti-comuniști, cum vor fi plătiți parlamentarii atunci cînd noi, Comuniștii, vom fi majoritari în Putere, vă expun punctul de vedere al Partidului Comuniștilor pe care, sper, și-l va însuși, în acest an, și Congresul Partidului.

Activitatea de reprezentant al Comuniștilor, deci al Oamenilor Muncii, în organele de Putere (Consilii Locale și Județene, Parlament) reprezintă o îndatorire patriotică asumată politic prin voința candidaților și a alegătorilor, fiecare dintre aceștia fiind în situația de-a plăti munca prestată, dar fără păgubirea exagerată a plătitorilor.

De aceea, considerăm că pentru parlamentarii care sînt salarizați (la orice întreprinderi, instituții sau organizații), este normal să li se mențină salariul, complectîndu-se, salariile mici, în cazurile respective, la nivelul celui mediu brut din economia națională, procedîndu-se la fel cu pensionarii. În cazul Țăranilor sau Muncitorilor fără salariu (Capitalismul postdecembrist a distrus veniturile acestora) li se va acorda salariul parlamentarului cu salariul cel mai mare.

Se vor menține, de principiu, prevederile actuale pentru asigurarea activității la birourile parlamentarilor, dar aceștia vor avea ședința în Comisii ori în plen după un program strict, nu mai mult decît o dată (1-3 zile) pe lună; în principiu, vom schimba și numele parlamentului (”locul unde se vorbește”, transformîndu-l în ”locul unde se muncește” !) și vom scurta, în plen, timpul acordat pentru lălăială, totul fiind înlocuit prin Muncă.

25 februarie 99 e.d./ 2016

Prof. Gheorghe UNGUREANU

marți, 23 februarie 2016

Programul politic
PARTIDUL COMUNIŞTILOR
Proletari, nu acceptaţi                                                                                                      Să mai fiţi exploataţi !

PROGRAM   POLITIC

      idei, teze şi principii generale –

Partidul Comuniștilor este organizația politică a claselor sociale fundamentale din Romînia, Muncitorimea și Țărănimea, continuator al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) înființat la 23 martie 1996 și radiat abuziv la 2 februarie 2014, în tot acest interval fiind supus unor represalii peceriste permanente prin repetate și lungi procese nejustificate și prin neacordarea vreunui drept legal, de către guvernarea peceristă contrarevoluționară.
***
O ISTERIE încearcă lumea: ANTI-COMUNISMUL !
Expresiile ei sînt formule lamentabile, extremiste şi fasciste, de esență nepolitică și improprie speciei Om, lăstărite din gunoaiele istoriei, de tipul:„organ de luptă împotriva comunismului”, „izgoniţi lupii !”, „comuniştii trebuie stîrpiţi !”, „într-o lume de măgari, votaţi… Calul !”
Dacă asemenea damnări îi vizează pe pecerişti (porecliţi, pe nedrept, „comunişti”), ele nu sînt altceva decît incredibile auto-denigrări, iar dacă se referă la comuniştii autentici (nepecerişti), ele nu sînt decît expresii ale neputinţei şi sfîrşirii adversarilor, ceea ce nu ne deranjează, deoarece nu ne supărăm pe cei de care ne este milă…
Esența existenței noastre este afirmarea intereselor claselor sociale fundamentale. Condamnarea altuia nu poate izvorî decît din slăbiciune; iar lupta pentru existență socială este inadmisibilă prin mijloace de comportament atavic; Forţa ori ameninţarea cu forţa încep unde sfîrşeşte Puterea !
Îi înţelegem pe sărmanii care emit atacuri bestiale, ca „apărări” specifice şi le recunoaştem dreptul la opinie; susţinem însă că, prin condamnarea altora, o entitate politică își pregătește sinuciderea !
 PARTIDUL COMUNIŞTILOR nu condamnă şi nu neagă pe nimeni. Noi afirmăm interesele oamenilor muncii, ale maselor populare, într-o ținută de concurență calitativă superioară, demnă și respectuoasă față de toți adversarii.
Teza fundamentală, pe care se bazează întreaga doctrină şi politică, este aceea că, în Politică, principala calitate este Numărul ! Indiferent cum gîndesc şi acţionează cei mulţi, ei au dreptate întotdeauna, fapt confirmat de fiecare dată, inclusiv la 22 decembrie-cel-negru, 1989, cînd, în confuzia produsă de războiul mondial împotriva Socialismului, a ieşit victorioasă (vremelnic), în mai multe ţări din Europa, contrarevoluţia antisocialistă, antipopulară şi antinaţională, inițiată, organizată și condusă (la noi) de ciocoimea peceristă.
 Premiza certă a tuturor acţiunilor impuse abuziv și acceptate, ca fapte împlinite, de oamenii muncii, a fost dorinţa de schimbare a Răului, existent în timpul regimului democrat, în activitatea peceriștilor; practic, după 22 decembrie 1989, a fost schimbat, exclusiv şi aproape total, Binele, realizat masiv și permanent, programatic, timp de peste 45 de ani…
Care este acest Bine ?
În anii de practică social-economică, Socialismul a realizat pe pămîntul vechii Dacii, pentru masele populare –în ciuda erorilor, greșelilor, abuzurilor, neîmplinirilor, denaturărilor, degradărilor, deturnărilor și trădărilor, utilizate de noua burghezie, ciocoimea peceristă- obiective pe care oamenii muncii nu le pot abandona şi nu le pot uita, precum:
1.     Cel mai înalt nivel de trai material şi spiritual din Istorie, cu loc de muncă și locuință asigurate gratuit de statul democrat;
2.     Cel mai înalt nivel de cultură, educație, civilizaţie, asigurare sanitară și socială din Istorie, inclusiv pentru specialiştii de înaltă calificare, împlinite gratuit de statul democrat;
3.     Cel mai larg şi mai profund cadru legal democratic în esenţa sa noţională, cînd oamenii muncii erau numiți ”minunata clasă muncitoare”, ci nu ”prostimea”;
4.     Ordine şi siguranţă socială, respect pentru om şi moralitate, nemaicunoscute în Istorie, cu sancționarea persoanelor și minorităților deviante;
5.     Adîncirea şi consolidarea independenţei, aceasta concretinzîndu-se, în teritoriul dat, prin urcarea tuturor treptelor: militară (1958), ideologică (1964), politică (1968) şi economică (1989), consfinţind victoria deplină a Socialismului, devenit, din această cauză, ţinta agresiunii internaţionale finalizată cu Noaptea Neamului, începută la 22 decembrie-cel-negru (1989).
PARTIDUL COMUNIŞTILOR, ca organizaţie politică revoluţionară a claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea- este deschis pentru toți oamenii muncii, de la oraşe şi sate, care condamnă exploatarea, asuprirea și înrobirea, acţionînd organizat şi conştient, în cadrul constituţional, pentru înlăturarea efectelor contrarevoluţiei şi reluarea construirii celei mai democratice şi umane societăţi cunoscute în istorie – Socialismul.
Indiferent de poziţia pe care o ocupă în raport cu celelalte forţe politice, antrenat sau nu în activitatea Puterii şi Administraţiei Statului, PARTIDUL COMUNIŞTILOR îşi asumă îndatorirea de a milita pentru realizarea obiectivelor care să asigure apărarea intereselor sociale ale maselor populare, precum și pe cele naționale ale întregului popor.
În funcţie de condiţiile concrete și de etapele dezvoltării, obiectivele imediate și cele de perspectivă medie și îndelungată se stabilesc şi se precizează în Programe speciale (pentru confruntare electorală, pentru activitate parlamentară –în opoziţie sau în majoritate- pentru guvernare etc.), dar, în orice împrejurare, PARTIDUL COMUNIŞTILOR urmăreşte instaurarea Puterii Democrate prin respectarea esenţei Doctrinei Comuniste: care este Doctrina Libertății Totale, Depline și Definitive, Complexe, Unice și Unitare și constă în următoarele principii fundamentaliste:
A.    Neacceptarea exploatării omului de către om sau de către stat, a asupririi naționale și a înrobirii individului și comunității;
B.    Justiţie socială bazată pe Muncă şi retribuţie egală (principial), diferenţiată în raport de nivelul pregătirii profesionale şi de rezultatele muncii, evidenţiate de o reală concurenţă calitativă, nu speculativă; în întreaga activitate productivă și de repartiție, în Socialism, se aplică principiul marxist-leninist ”De la fiecare după Capacitate, fiecăruia după Muncă”. Orice retribuție a tuturor angajaților este nesecretă; nimeni, nici întreprinzătorii particulari, nu pot oferi salarii în afara grilei stabilită de stat, căci toate salariile sînt suportate de întregul popor, prin prețuri.
În faza superioară a orînduirii democrate se va aplica principiul ”De la fiecare după Capacitate, fiecăruia după nevoi”; apreciem că această fază va începe peste mai multe secole și, probabil,  numai după generalizarea Socialismului pe planetă, sau în cele mai importante țări, înlăturîndu-se astfel sursa agresiunilor și războaielor care sugrumă multe zeci de procente din bugetele statelor;
C. Democraţie autentică –principiu suveran al organizării social-economice şi politice- prin garantarea Puterii poporului, adică a celor mulţi fără de care nu poate exista democrație, folosind pîrghiile specifice: alegeri libere şi posibilitate deplină de afirmare pentru orice alternativă politică (inclusiv pentru cele de dreapta), necenzurată decît de votul popular.
Democraţia autentică este dezideratul politic major al perioadei post-decembriste, caracterizată printr-un regim despotic, de esenţă feudalo-ecleziastică, existînd practic cea mai cruntă reprimare a alternativei politice, unică în lume; evident pentru oricine, care nu este certat cu Adevărul, că sîntem singura ţară din lume în care nu poate să existe și să activeze oficial, cu drepturi electorale, un partid democrat (al comuniștilor);
D. Abordarea ştiinţifică a tuturor problemelor din natură, societate și gîndire;
E. Libertate deplină pentru orice iniţiativă şi acţiune (care nu vatămă pe alţii); sentimentele, opiniile şi viaţa intimă nu pot fi cenzurate. Partidul Comuniștilor nu are inamici, exceptîndu-i (vremelnic) pe peceriștii trădători (atîta vreme cît nu acționează sub numele propriu, P.C.R.), dar nu acceptă existența partidelor care nu își definesc clasa/ categoria socială –fără de care nu sînt partide, ci găști de interese egoiste de esență infracțională- sau care ar fi de natură religioasă, etnică, fascistă, teroristă și extremistă.
 PROGRAMUL POLITIC GENERAL -care va fi definitivat de primul Congres al Partidului- şi Programele speciale vor concretiza aceste idei, teze şi principii generale în scopul:
I. Asigurării pătrunderii oamenilor muncii în toate organismele Puterii  (Consilii, locale și județene, Parlament) și cele alese din Administrație (Primării, Preşedinţie), inclusiv în Uniunea Europeană, cît timp aceasta ne cuprinde, pentru a bloca astfel: degradarea întregii vieţi social-economice a poporului, instaurarea de organisme suprastatale, absolut inadmisibile și îmbrîncirea țării în conflicte și războaie care nu sînt ale noastre;
            II. Oprirea fenomenului de transformare a ţării în colonie a imperiilor neocolonialiste european, (nord)american sau mondial și chiar regiune a acestora ori guantanamă a hoardelor fasciste din NATO și servicii secrete,
-        Condamnăm intervenția armată din 1918, alături de alți agresori, împotriva Republicii Sovietice a Ungariei,
-        Nu acceptăm importul/ exportul de revoluție/ contra-revoluție;
-        Milităm pentru reorganizarea Internaționalei Comuniste, ca centru internațional de prezentare, analiză și interpretare a Doctrinei și Practicii social-economice a partidelor comuniștilor, fără structură și organe de conducere.
           III. Ieșirea din imperiul european și din blocul militar agresiv de tip fascist NATO, redobîndirea și menţinerea suveranităţii, independenţei și unității Statului, potrivit prevederilor constituționale, grav violate de guvernarea post-decembristă; reactivarea granițelor, cu control sever la intrare și ieșire din țară.
            IV. Abandonarea sistemelor actuale de calendare și promovarea Calendarului Erei Democrate care a debutat prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, cu anul I E.D. stabilit la 7 Noiembrie 1/ 1917;
V. Proiectarea împlinirii Dezideratului Naţional: unitatea deplină pe pămîntul vechii Dacii, îndepărtarea poreclei denigrante pentru Popor și Țară, a tezelor devastatoare privind formarea Poporului și a Limbii, restabilirea numelui real străvechi al celui mai vechi și mai mare stat din Europa – DACIA, singurul existent încă, dar denumit prin porecle;
VI. Milităm pentru înlăturarea despotismului minorităților și crearea cadrului legal pentru promovarea majorităților, pentru care se vor realiza (notăm exemplificativ):
-           Reprezentarea, exprimarea, apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale celei mai mari minorități etnice din Romînia, RUDARII, singura categorie etnică din întregul spațiu Dacic susținătoare voluntară și permanentă că sînt Daci,
-           Finalizarea acțiunii de dezrobire a țiganilor, gravă problemă social-politică rămasă în suspensie din anii 1860 (din timpul marelui Domn Patriot, Erou-Național, Alexandru Ioan Cuza),
-           Orice personalitate a Statului va avea interdicție totală de a se exprima oficial în altă limbă decît cea națională,
-           Școala va redobîndi statutul de Altar Național; întreaga activitate instructiv-educativă, total restructurată, va fi subordonată întru totul adevărurilor științifice, în respectarea Manifestelor Umaniste (promovate de O.N.U.) din 1933, 1973, 2003,
-           Instituirea de organe de presă (ziar, tv, radio, internet) de stat, gratuite pentru fiecare familie, cu alocare permanentă de spații egale pentru fiecare partid politic și interzicerea (în acest sistem) de emisiuni comerciale, imorale, antipatriotice și neștiințifice,
-           Libertatea fiecărei persoane și comunități va fi cenzurată numai de datoria de a asigura libertatea celorlalți,
-           Familia va redeveni nucleul fundamental sfînt, întemeiat pe Credință, conform tradiției multidecamilenare a Poporului Dac, adică fidelitatea față de Patrie, față de conducătorul legitim și față de partenerii de viață;
-           Revizuirea, în substanța lor esențială, a Constituției și multitudinea infinită a legilor burghezo-moșierești anti-democrate. Primele legi care vor fi adoptate în prima zi de Putere Democrată vor institui: prețul unic la toate produsele de același fel, pentru stimularea concurenței calitative specifică regimului democrat și ecart maxim de 1 % pentru toate băncile, pînă la eliminarea celor străine și apoi a celor private,
-           Promovarea de măsuri speciale extraordinare pentru creșterea accelerată a populației și eliminarea totală a șomajului, cel mai negru cuvînt din existența social-economică,
-           Revenirea masivă la ocupațiile tradiționale –agricultura, creșterea animalelor, a pomilor, industria țărănească și reconstrucția industriei, în primul rînd a celei producătoare de mașini- cu eliminarea firmelor străine de pe pămîntul Patriei
***
Notă: Text adoptat la Conferinţa Naţională de la Curtea de Argeș, pentru constituirea PARTIDULUI COMUNIŞTILOR din 23 aprilie 2015, în baza proiectului propus de Prof. Gheorghe UNGUREANU, Inițiatorul Partidului Comuniștilor
PREȘEDINTE,                                                         
                        Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 19 februarie 2016

Partidul Comuniștilor. Statut
PARTIDUL COMUNIŞTILOR
Proletari, nu acceptaţi                                                                                                       Să mai fiţi exploataţi !

S T A T U T

I. PREMIZE

Continuator al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), Partidul Comuniștilor este organizația politică revoluționară a claselor sociale fundamentale: Muncitorimea și Țărănimea, avînd datoria istorică față de masele populare de a le aduce, în cadrul constituțional organizat, la o viață politică activă și conștientă.
După 22 decembrie 1989 s-au înfiinţat sute de partide, toate constituite sau conduse aproape exclusiv de către pecerişti care, vorbind în numele societăţii, se declară, în totalitate, anti-comunişti, contribuind astfel la întregirea corului care intonează preludiile distrugerii, negarea fiind totalitară şi despotică, nelăsîndu-se loc pentru afirmarea alternativelor politice.
Ţinte ale represiunii ante-decembriste –exercitată de către pecerişti- şi post-decembriste –practicată de aceiaşi pecerişti, deveniţi fățiș anti-comunişti- oamenii muncii sînt mereu înlăturaţi din viaţa politică şi, în special, din sfera Puterii.
          Pentru apărarea intereselor lor, întru aplicarea drepturilor politice constituţionale ale fiecăruia și ale tuturor din clasele sociale proprii, cuprinse în Programul politic, oamenii muncii care doresc să aibă un rol activ și determinant în organizarea şi conducerea societăţii, se reunesc, prin voință personală, liber exprimată, în Partidul Comuniștilor.
          Partidul Comuniștilor adoră și respectă suveranitatea naţională, unitatea și integritatea teritorială a Statului, ordinea de drept şi principiile democraţiei. El interzice tuturor membrilor săi defăimarea Patriei şi a Naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri tradiționale pentru Poporul Dac.
Partidul Comuniștilor materializează asocierea liberă a cetăţenilor care militează pentru pluralism politic organizat prin Constituție și lege specială, susţin principiile statului de drept democrat, fiind promotorii opţiunii de afirmare a propriilor interese, ci nu de negare a altora, decizia de valoare aparținînd alegătorilor.
Partidul Comuniștilor condamnă teza ”partidului unic al întregului popor” și pe cea a inamicilor politici; în cadrul constituțional –care interzice existența partidelor extremiste, teroriste, fasciste, etnice, religioase- pot exista exclusiv adversari cu rol de competitori pentru cucerirea, prin alegeri, a Puterii, pentru organizarea și conducerea societății. Pentru o corectă și justă adresare a criticilor și aprecierilor formulate privind Socialismul și Partidul Comunist Romîn, Partidul Comuniștilor susține necesitatea unui consens politic și moral ca membrii fostului PCR să nu poată activa decît în cadrul acelui partid.
Prezent în Putere, ca minoritate sau majoritate, în cea din urmă situație conducînd Administrația, Partidul Comuniștilor va face totul ca nicio clasă ori categorie socială să nu fie exclusă de la accesul la Putere și nicio persoană sau grup să nu fie victime ale Statului datorită ideilor politice, punînd în aplicare litera și spiritul Constituției precum și ale Declarației Universale a Drepturilor Omului și Cetățeanului.

II. PREVEDERI OBLIGATORII [1]

Art. l. -  Denumirea, Semnul distinctiv,  sediul central
a). Denumirea integrală a partidului este Partidul Comuniștilor, iar forma prescurtată, promoțională, este COMUNIȘTII;
b). Semnul permanent al Partidului Comuniștilor –utilizat separat ori pe fondul drapelului- este Secera și Ciocanul, simboluri ale Muncii pentru cele două clase sociale fundamentale, combinate astfel că mînerele celor două unelte formează suportul, cel al Secerii fiind în stînga;
c). În anexă se reproduce semnul sub formă grafică, alb-negru și color;
d). Sediul central al Partidului Comuniștilor este în Orașul Curtea de Argeș, strada Bd. Basarabilor, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș.

Art. 2. Scopul organizării și activității Partidului Comuniștilor
Partidul Comuniștilor urmărește numai obiective politice: el exprimă, reprezintă şi apără interesele politice ale oamenilor muncii, indiferent de etnie, sex, vîrstă, profesie, cultură, domiciliu, convingeri şi sentimente și îi organizează, mobilizîndu-i să intre, prin alegeri, în toate funcțiile de Putere: Consilier (local și județean), Președinte CJ, Deputat și Senator, precum și în cele administrative alese: Primar, Președinte al Republicii.
     Sînt oameni ai muncii toţi cei care îşi cîştigă existenţa prin muncă de orice fel, ca activitate organizată în vederea obţinerii, pe căi legale, de bunuri materiale şi spirituale, pentru uz propriu, familial și social.
Pentru a asigura creşterea necontenită a nivelului de trai al celor care muncesc, Comuniștii acţionează, în cadrul şi cu mijloacele legale, admise şi permise tuturor partidelor, pentru cucerirea Puterii, spre a garanta instaurarea unei societăţi democrate şi umane, societatea socialistă, lipsită de exploatare și luptînd contra asupririi și înrobirii.
Esența scopului întregii activități a Partidului Comuniștilor o constituie rațiunea existenței sale: asigurarea, de către Stat, a locului de muncă pentru fiecare cetățean, a locuinței pentru fiecare familie, învățămînt științific și sistem de sănătate gratuite, ordine și liniște publică.
          Partidul Comuniștilor respinge orice asociere ne-egală a statului cu alte entități statale și nu acceptă principial niciun organ suprastatal care să acționeze pe teritoriul Patriei; în Puterea oricărui stat unional, Părțile trebuie să fie egale (pe principiul un Stat = un vot) și să-și prezerve dreptul de VETO.
          Partidul Comuniștilor militează pentru colaborare doctrinară, de analiză și sinteză a practicii, în cadrul Internaționalei Comuniste, sau în relații bilaterale, cu toate partidele comuniștilor din lume și mai ales cu cele ale comuniștilor romîni din afara țării, fără structuri de conducere suprastatală obligatorii.

Art. 3.- Membri.
a). Pot deveni membri ai Partidului Comuniștilor oamenii muncii, activi, pensionari sau neîncadrați în muncă, apreciați/ autoapreciați ca altruiști, cu spirit colectivist și comportament moral, dacă au împlinit vîrsta de l8 ani, au cetăţenie romînă şi drepturi electorale, declară în scris, complectînd o adeziune sau cerere, că recunosc Statutul şi Programul partidului, angajîndu-se explicit să contribuie, fără rezerve, la crearea solidarității de clasă și cucerirea Puterii la orice nivel: local (comună, oraș), județ și național.
b). Cei înscrişi pînă la data înregistrării oficiale a partidului şi care au primit carnetul de membru sînt membri Fondatori ai Partidului Comuniștilor; ceilalţi rămîn membri Susţinători (care nu primesc carnet de membru, ci, la cerere, o dovadă scrisă).
Înscrierea membrului fondator se realizează prin semnarea Listei Susținătorilor pentru înregistrare, dacă, după aceasta, complectează adeziune sau cerere.
     c). Scoaterea din evidenţa curentă a membrilor de partid se face în caz de: deces, retragere, excludere, suspendare (în condiţiile legii).
Retragerea se face la cerere (care nu trebuie motivată) sau tacit, prin inactivitate ori neplata cotizaţiei timp de un an de zile, stări de fapt de care organizația ia act.
Excluderea este de competenţa exclusivă a Adunării Generale –căreia i se pot adresa propuneri- şi devine eficientă prin validarea de către Comitetul superior. Pentru membrii fondatori este necesară confirmarea excluderii de către Comitetul Național.
     d). Intrînd în Partidul Comuniștilor, membrii fostului Partid Comunist Romîn de pînă în 22 decembrie 1989, se consideră că s-au dezis implicit de practica anticomunistă şi antidemocratică a ciocoimii peceriste, inclusiv prin respingerea cultului deșănțat al personalității, de pretenția că numai ei au dreptate și că reprezintă opinia întregului popor.
     e). Cererile membrilor PCR care au îndeplinit funcții de conducere în aparatul de partid și de stat din timpul regimului democrat vor fi acceptate, numai pentru merite incontestabile, însoţite de o autobiografie amănunţită, pentru fiecare caz fiind necesară hotărîrea Adunării Generale de la domiciliu, validarea acesteia de către adunarea generală actuală din localitatea unde aveau domiciliul la 22 decembrie 1989 și a Comitetul județean și confirmarea de către Comitetul Național.
 Foștii membri ai PCR nu vor putea fi aleşi în organe de reprezentare sau de conducere ale Partidului şi nici propuşi pentru funcţii în organismele Puterii decît după un stagiu de fidelitate de cel puţin cinci ani (pentru membri de rînd), zece ani (pentru membri nesalarizaţi ai fostelor comitete) şi o sută de ani (pentru activiştii plătiţi). Fac excepție cei care au formulat critici publice –înainte de 22 decembrie 1989- la adresa abaterilor, dereglărilor, degradărilor, denaturărilor, abuzurilor și trădărilor Principiilor comuniste și politicii democrate, ori au militat public, chiar din 22 decembrie 1989, pentru organizarea unui partid al comuniștilor.
      f). Toţi cetățenii care doresc să susţină, din afara partidului, activitatea acestuia pentru realizarea Programului, se pot înscrie (cu excepția celor bogați și care exploatează munca altora) ca simpatizanţi ori susţinători, în evidenţa organizaţiilor locale.

Art. 4. - Drepturi și îndatoriri
          Fiecare membru al Partidului Comuniștilor are dreptul să utilizeze baza organizatorică și materială a Partidului pentru crearea solidarității de clasă cu membrii Partidului și cu clasele sociale pe care acesta le reprezintă, să formuleze orice propunere sau critică privind activitatea Partidului și a membrilor săi, să (auto)propună pentru orice funcție în Partid sau în organele de Putere ale statului.
          Comuniștii sînt datori să achite cotizația periodică și să-și aducă o contribuție sinceră și permanentă la îndeplinirea scopului Partidului, în primul rînd candidînd ori susținînd candidaturi la orice alegeri pentru orice funcție în Putere și Administrație. Pentru toate acestea, preponderentă este afirmarea esenței politice a Partidului Comuniștilor, ci nu negarea altora.

Art. 5. – Sancțiuni și recompense
Pentru abateri și neîndeplinirea, cu vinovăție, a îndatoririlor și sarcinilor primite, Comuniștii pot fi sancționați în baza unei cercetări, analizată în adunarea generală, cu următoarele sancțiuni:
   a). observație în organul colectiv de conducere;
   b). mustrare stabilită de adunarea generală;
   c). suspendarea dreptului de a candida și de a fi ales în Partid sau în organele de stat, pentru o perioadă de pînă la patru ani;
   d). excluderea din Partid, cu obligația de a părăsi imediat funcțiile dobîndite în numele lui, în caz de lipsă de devotament sau trădare.
          Nimeni nu poate fi sancționat pentru critică și autocritică, însă acestea trebuie formulate decent și sincer, în respect pentru persoana criticată și activitatea sa, întemeiate explicit pe Doctrina Comunistă (a Libertății totale, depline, intangibile, necenzurată decît de necesitatea respectării Libertății celorlalți).
          Pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor și sarcinilor, precum și pentru realizări de excepție ca cetățean sau Comunist, cu beneficii pentru Partid, pentru clasele sociale reprezentate precum și pentru Popor, Comuniștii pot fi recompensați cu:
   - diplome, insigne, certificate, titluri, medalii, alte distincții utilizate în partid,  
   - propuneri pentru acordarea de diplome, distincții, medalii, titluri de stat,
   - premii bănești sau materiale, inclusiv burse de studii și de călătorie.
          Toate sancțiunile și recompensele se validează de Comitetul județean, iar în cazul Secretarilor de organizații sau al membrilor comitetelor județene și național de către Comitetul Național.
          Comuniștii sancționați pot adresa Comitetului Județean sau Național cereri, memorii, plîngeri împotriva sancțiunilor primite ori solicitări de ridicare a sancțiunii.

Art. 6Alegerea organelor executive ale partidului
   a.  Comuniștii sînt organizaţi în partid pe principiul teritorial oficial; în raport de cerințe, comitetele locale și județene pot constitui forme de colaborare zonale/ provinciale, cu aprobarea comitetului județean, respectiv național.
 În fiecare localitate (sector în Bucureşti) se constituie o organizaţie unde sînt cel puţin trei membri, care va alege un Secretar (şi un Comitet, la cel puţin zece membri), precum și un Cenzor (la Comune) sau Comisie de Cenzori (la Orașe).
      Toţi secretarii de organizaţii locale se constituie în Comitet judeţean (orăşenesc la Bucureşti) care îşi alege un Birou format din 3 – 7 membri, cu funcţii nominalizate: Prim-secretar, Secretar, responsabil (pe domenii), precum și o Comisie de Cenzori formată din trei membri care nu au alte funcții.
 Primii-secretari din toate judeţele, împreună cu cîte un alt membru ales de conferinţele judeţene, fără nicio altă funcție, plus membri de drept se constituie în Comitetul Naţional care are ca organe executive un Birou Permanent din care fac parte: Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul şi alţi 2 – 6 membri, cu responsabilităţi pe domenii.
Comitetul Național provizoriu, apoi Congresul Partidului aleg Comisia de Cenzori formată din 3-7 membri care nu au alte funcții; ea își organizează singură structura și activitatea de control post-factum a întregii activități materiale a Partidului, subordonîndu-se exclusiv Congresului sau Conferinței cărora le prezintă raport scris.
Congresul poate institui funcția de Președinte de onoare și nominalizează persoana respectivă pe toată durata vieții lui.
Conducătorul nominal al organului executiv colectiv este ales de către acesta și validat de adunarea generală/ conferința/ congresul respective.
În comitetul județean și național nu pot fi aleși doi membri din aceeași localitate/ județ, cu excepția primului-secretar și, respectiv, a membrilor Biroului Permanent.
Sînt membri de drept în Comitetele locale, județene și național, membri de partid aleşi în organele Puterii și Administrației de stat.
După înregistrarea Partidului, membrii susținători se pot înscrie în Partid, ca și ceilalți membri, complectînd, pentru aceasta o adeziune sau cerere, ei intrînd în organizația locală, în raport de domiciliu.
   b. Democraţia este principiul de conducere în interiorul Partidului; hotărîrile majorităţii devin obligatorii pentru toţi. În caz de consecințe dăunătoare sau nefavorabile, răspunderea nu revine și votanților ”contra”.
Organizaţia locală este condusă de Adunarea Generală, convocată trimestrial, cea judeţeană de Conferinţa convocată anual, iar la nivel naţional se convoacă Congresul partidului la patru ani sau Conferinţe tematice ori Congrese extraordinare.
   c. Organele executive se aleg la patru ani sau la nevoie (cînd numărul celor aleși se reduce sub 50 %).
     La conferinţe şi congrese participă delegații aleși în acest scop –care nu pot fi cei cu funcții executive- precum și, de drept, membri organelor executive corespunzătoare și deținătorii funcțiilor alese în Putere și în Administrația de stat la nivelul respectiv (județ sau național) ca şi fondatorii care sînt membri ai partidului.
Preşedinţii adunărilor, membrii prezidiilor conferinţelor şi congreselor la care se fac alegeri nu pot fi membri ai organelor executive respective.
     Reprezentanţii prezenţi ai organelor superioare nu pot face parte din organele de lucru ale adunărilor sau conferinţelor.
   d. Fiecare adunare, conferinţă sau congres adoptă hotărîri în mod autonom –cu respectarea Statutului, Programului politic ori a diferitelor programe speciale- cu privire la tot ce interesează partidul la nivelul respectiv.
Organele superioare pot cere reexaminarea ori modificarea hotărîrilor luate, iar în caz de menţinere, pot dispune suspendarea sau infirmarea lor, sub rezerva validării/ invalidării de către primul congres (sau conferinţă) la nivel naţional.
Comitetul Naţional hotărăște, la nevoie, în baza Statutului, modalități unitare de  soluționare a diferitelor aspecte apărute în activitatea organizațiilor, de rezolvare a oricăror propuneri, sugestii, dispute, divergențe, dacă soluțiile nu reies din Programul Politic general sau alte programe adoptate..
   e. În toate Comitetele (local, județean și național) revine de drept cîte un loc pentru minoritățile etnice (cum ar fi: Rudarii, Țiganii, Maghiarii) reprezentative (peste 2% din populație), dacă nu a fost ales nici un reprezentant; desemnarea revine comunității respective, iar dacă persoana desemnată nu se înscrie în partid, ea are vot consultativ.    
   f. Pentru alegerile de partid se fac propuneri directe sau (auto)candidaturi, iar caracterul votului se hotărăște de fiecare dată, în cadrul ședinței, rezultatul alegerii fiind validat de către organul superior, la care se depune cîte un exemplar al actelor întocmite.
   g. Oricine poate fi înlocuit în funcţia deţinută –în timpul exercitării mandatului- la cerere, pensionare, îngrijirea sănătății, părăsirea nejustificată a ţării, trădarea Cauzei Partidului –adică negarea Doctrinei Comuniste- sau excluderea din partid. Competența de înlocuire temporară revine organului executiv colectiv.

Art. 7 – Candidaturi pentru organele Puterii și Administrației (de stat)
   a. Propunerile de candidați pentru alegeri în organele Puterii (Consilieri locali și județeni, președinte CJ, Deputat și Senator) sau ale Administrației (Primar, Președintele Republicii) se fac și se vizează astfel:
-        la localități de către Secretarul/ Comitetul organizației de partid, pe baza hotărîrii Adunării generale;
-        la județe de către Biroul Comitetului județean, în baza propunerilor organizațiilor locale;
-        la nivel național de către Biroul Permanent, cu acordul organizației locale și cu validarea de către Comitetul Național..
   b. Pentru Consilieri județeni și pentru parlamentari, Partidul Comuniștilor va nominaliza candidaturi respectînd procentul reprezentativ: 40% Țărani, 40% Muncitori, 10-12% intelectuali, 8-10% alte categorii, inclusiv potrivit art. 6 litera e, cu asigurarea intrării în Parlament, consilii şi primării, a ţăranilor, muncitorilor, meseriaşilor, studenţilor, pensionarilor și a altora care să reprezinte, obligatoriu, toate categoriile sociale, de oameni-ai-muncii, în proporţiile reale din societate,. din toate zonele geografice. Nu vor fi propuși doi candidați din aceeași localitate.
   c. Se recomandă ca în fiecare organ executiv, delegaţie, comisie, persoanele alese ori desemnate să fie cu situaţii sociale, de vîrstă, sex, familiale şi profesionale diferite.
 Partidul Comuniștilor recomandă celor aleși în organele Puterii și Administrației de stat să poarte permanent, în funcția aleasă, costumul tradițional al Poporului Dac și să utilizeze Limba Națională nealterată de barbarisme.
Cînd şi unde se află la Putere, organele Partidului Comuniștilor desemnează pentru funcţiile executive în Stat numai licenţiaţi cu cea mai înaltă competenţă calitativă dovedită și comportare ireproșabilă; aceştia nu pot face parte, în acelaşi timp, din organul Puterii de la acel nivel, principiu pentru care Partidul va milita în scopul modificării legilor și Constituției în acest sens.

Art. 8 Organizare, reorganizare, asociere, încetarea activității
   a.  Partidul este organizat legal cu data constituirii, conform Actului de constituire și durează permanent. Dacă autoritățile statului, din conduită anti-democrată, refuză înregistrarea oficială a Partidului –cum au procedat, abuziv, cu Partidul Comuniștilor (Nepeceriști) în anii 1996-2014- acesta își desfășoară întreaga activitate ca asociație/ fundație politică neguvernamentală.
   b. În partid sînt admise orice propuneri și dezbateri pentru modificarea Statutului și Programului, de reorganizare a structurii, hotărîrile fiind de competența Congresului..
Nu pot face obiectul modificărilor unele elemente definitorii: Doctrina Comunistă, necesitatea obiectivă a Internaționalei Comuniste, cuvîntul ”Comuniștilor” din denumire, Secera și Ciocanul din simbolul Partidului, Imnul Comuniștilor, renunțarea la construirea Socialismului ca scop al Partidului, abandonarea structurii de clasă a Comitetului Național, abandonarea tezei de admitere, ca adversari, pe scena politică a țării a oricăror partide politice ale celorlalte clase/ categorii sociale, stare de fapt și de drept specifică Democrației.
          Cînd în Partidul Comuniștilor s-ar crea o majoritate calificată care ar putea impune modificări din cele prezentate la alineatul precedent, Congresul întrunit (ori unul extraordinar) ia act și aprobă desprinderea din Partid a dizidenței care se poate constitui în alt partid.
          Atunci cînd clasele/ categoriile sociale opuse celor reprezentate de Partidul Comuniștilor nu au intrat, prin alegeri, în organele de Putere Democrată, nici măcar cu un Deputat, Partidul Comuniștilor, în baza respectării conceptului științific și profund real al Democrației, invită anual, la fiecare nivel, pe reprezentanții acestora ca să-și expună opiniile și propunerile politice și social-economice proprii în cadrul Puterii și, dacă doresc, în cadrul adunărilor generale, conferințelor și Congresului Partidului.
   c. Pentru provocarea de analize și hotărîri privind modificări esențiale ale Statutului și Programului de partid ori pentru obținerea funcțiilor în Biroul Permanent, sau privind reorganizarea partidului și asocierea cu alte forțe politice, ori renunțarea la aceasta, cei interesați pot avansa –ca persoane fizice sau grup inițiator- teze, moțiuni, platforme, proiecte, care, în spirit de concurență calitativă tovărășească și de respect reciproc, ci nu de adversitate, vor fi deschis dezbătute în cadrul Partidului și în public, competența de a hotărî revenind exclusiv Congresului.
   d. Adunările generale, conferințele și congresele (ordinare și extraordinare) se convoacă de către conducătorul uninominal sau, în caz de divergență, de o inițiativă cu semnăturile a cel puțin 1/3 din numărul membrilor din organul executiv.
   e. Congresul Partidului poate hotărî afilierea în orice formă cu alte partide, iar în cazul asocierii cu organizații nepolitice, hotărîrea revine Comitetului Național.
   f. Partidul Comuniștilor își încetează activitatea ca partid de sine stătător prin hotărîrea Congresului ordinar sau extraordinar sau prin formele dispuse de lege.
          La încetarea activității, Partidul Comuniștilor poate hotărî să-și continue activitatea ca organizație politică neguvernamentală, fie înregistrată, fie neînregistrată.

Art. 9 – Libertate și Credință
Tăria și rezistența Partidului Comuniștilor în întregul său și a fiecărui Comunist se bazează pe împletirea indestructibilă dintre Libertate și Credință întru realizarea solidarității de clasă. Fiecare Comunist și organizație acționează pentru libertatea proprie și a celorlalți în cadrul Credinței depline, definită ca devotament desăvîrșit față de Patrie și Partid.
În Partidul Comuniștilor pot exista curente de opinii, cu condiţia ca acestea să nu nege Socialismul şi să nu fie de natură anti-ştiinţifică, fascistă, teroristă, religioasă, rasială, etnică, extremistă.
Extremişti sînt cei care pretind că deţin adevărul absolut şi nu acceptă existența celorlalți, teroriști sînt cei care acţionează, folosind forța sau amenințarea cu forța, pentru a se impune altora, împotriva voinţei, intereselor şi conştiinţei acelora.
          Extremiştii care folosesc violenţa de stat în acelaşi scop sînt fascişti.

Art. 10 – Patrimoniul Partidului
   a. Fondul și mijloacele inițiale se asigură de Inițiatorul Partidului Comuniștilor, din ceea ce ne-a fost pus la dispoziție de tovarășul Dincă T. Gheorghe, constănțean născut în Comuna Titești, județul Vîlcea la data de 12 martie 1920, decedat în Comuna Valea Iașului, județul Argeș, la data de 31 august 2009, Erou al clasei muncitoare, condamnat de fostul regim burghezo-moșieresc la 20 de ani de închisoare, în iunie 1941, imediat după înscrierea în Partidul Comunist Romîn și eliberat la 27 august 1944.
   b. Asigurarea permanentă a fondurilor pentru activitatea Partidului Comuniștilor se face prin:
- contribuție inițială (la înscrierea în partid) de 10 lei (cca 2,5 euro),
- cotizația lunară (plătită periodic) de 1 % din salariu sau alte venituri; 0,5 % din pensie, 1,00 leu persoanele fără venituri,
- alte contribuții și donații ale membrilor de partd sau ale susținătorilor și simpatizanților; nu se primesc de la adversari,
- realizări din activități proprii de orice natură, conform dispozițiilor legale.
- repartiții din fonduri bugetare ale statului. Partidul Comuniștilor militează pentru desființarea acestei resurse, iar cînd va obține susținerea majorității în parlament o va desființa de îndată, instituind popularizarea candidaților pentru funcții în Putere și Administrație de stat prin pavoazare, simplă, integrală și obligatorie de către primării.

Art. 11 – Reprezentarea Partidului
   a - Partidul Comuniștilor este reprezentat direct și permanent în raporturile cu orice persoane de stat sau terți (juridice și fizice) interne și externe de către Președintele Partidului, fără nicio altă delegație, reprezentarea decurgînd din înregistrarea oficială a Partidului, funcționînd principiul notorietății publice.
   b - La nivel județean și local, organizația respectivă a Partidului Comuniștilor este reprezentată de primul-secretar și, respectiv, Secretarul Comitetului.
   c – În caz de orice altă reprezentare dispusă ori aprobată, reprezentanții Partidului prezintă Delegație specială și ordin de deplasare. Pentru delegații colective se emite o delegație pe numele conducătorului.

III. AlTE  MENȚIUNI PREVĂZUTE CA OBLIGATORII DE LEGE [2]

Art. 12 Mențiuni subînțelese de drept ca statutare
   a. Orice alte prevederi obligatorii ale Legii partidelor este considerată de la sine ca făcînd parte din Statut și produce ca atare efectul.
   b. Conferința județeană și Congresul Partidului aleg o Comisie de arbitraj formată din 3-7 membri care nu au alte funcții la nivelul respectiv și soluționează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceștia și conducerule organizațiilor partidului care nu au putut fi aplanate în adunarea generală și nici de Comitetul superior.
          Comisia își desemnează Președintele și Secretarul pentru întreaga durată, programîndu-și singură activitățile. Ea analizează sesizările și petițiile, iar deciziile ei devin obligatorii. Împotriva deciziilor Comisiei de arbitraj județeană se poate face apel la Comisia de arbitraj națională, iar decizia acesteia poate fi atacată numai la Congres.
   c. Hotărîrile Partidului se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, orice întrunire fiind statutară cu prezența majorității din cei convocați.
          Modificări ale Statutului și Programului politic se pot face numai cu votul calificat (75 %) din numărul celor cu drept de vot convocați la Congres sau Conferința specială.
   d. Dispozițiile obligatorii din legea partidelor se aplică întocmai de Partidul Comuniștilor în caz de fuziune, absorbție, contopire sau divizare.

IV. PERSONALITATEA  PARTIDULUI

Art. 13 – Partidul Comuniștilor, ca persoană juridică, publică, are sedii, ştampilă,  drapel, simbol, imn, deviză, ziare şi alte publicaţii, editură și tipografie proprii, precum și structură de difuzare.
 Pentru fiecare dintre acestea hotărăsc Conferinţa de constituire, Congresul sau, între congrese, Comitetul Naţional, solicitîndu-se, după caz, aprobările legale.  
Drapelul partidului este de culoare roşie, avînd în centru simbolul: Secera şi Ciocanul, exprimînd unitatea forţelor sociale fundamentale: Țărănimea și Muncitorimea. Simbolul este şi semnul electoral al partidului.
 Imnul partidului este „Internaţionala”.
 Deviza partidului este:
        Proletari, nu acceptaţi
        Să mai fiţi exploataţi !
Ziarul central al partidului este „Pentru Socialism !”

V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Art. 14 - Adoptarea Statutului şi a Programului politic este de competenţa Conferinţei constitutive, iar modificarea se poate face de către Congres conform prevederilor speciale din acest statut.
Membri Partidului Comunist Romîn, care devin membri ai Partidului Comuniştilor, pot solicita recunoaşterea vechimii în partid de la data intrării în P.C.R.. Cererea va fi confirmată de Comitetul judeţean, pe baza hotărîrii Adunării Generale.
 Art. 15 - Partidul Comuniștilor nu este continuator al Partidului Comunist Romîn cu care nu are nici o legătură organizatorică; noi sîntem continuatorul Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), reprezentăm prelungirea rezistenţei comuniste antipeceriste de dinainte de 1989 și susținem, ca pe o necesitate primordială, reactivarea PCR.
Iniţiat şi format de către Comuniști nepecerişti, Partidul Comuniștilor precizează că nu i se cuvin nici meritele şi nici criticile adresate Partidului Comunist Romîn.
Art. 16. - În cadrul Partidului Comuniștilor sau în colaborare pot funcţiona fundaţii, asociaţii, școli politice, sindicate, comitete şi comisii, permanente sau temporare, cu sau fără personalitate juridică, pentru cele care fac obiect de reglementare legală solicitîndu-se aprobările corespunzătoare.
*
 Adoptat la Conferinţa Naţională de constituire (care a avut loc la Curtea de Argeş, în data de 23 aprilie 2015), textul fiind propus de. Prof. Gheorghe I. UNGUREANU, inițiatorul Partidului.


PREȘEDINTELE PARTIDULUI,                            PARTIDUL COMUNIŞTILOR
                                                                         Proletari, nu acceptaţi
                                                                                     Să mai fiţi exploataţi !
A   D   E   Z   I   U   N   E

Subsemnat___, __________________________________________, domiciliat     în Comuna/ Oraşul_____________________________, satul/strada _____________________________________, nr.______, bloc______, scara_____, etajul_____ , apart.______, judeţul ____________________, telefon domiciliu ____________________________, la serviciu ___________________________, telemobil ________________________, născut  la data de_______________________ în Comuna/ Oraşul _________________________________, judeţul ___________________________,fi___ lui _______________________şi ______________________, de profesie ______________________, studii ________________________, specialitatea ________________________________, ocupaţia ___________________________________la___________________________________________
       Posed BI/CI seria_______ nr.______________, CNP_________________________________    
Sînt de acord cu Statutul şi Programul politic ale Partidului Comuniştilor, solicit să fiu înscris în acest Partid și mă angajez să contribui, fără rezerve, la crearea solidarității de clasă și cucerirea Puterii la orice nivel: local (comună, oraș), județ și național.
      Am fost recomandat de tovarăș     _______________________________________________
      Data:______________________________   
                                                                      Semnătura:________________________________[1] . Dispuse expres prin art. 10 al Legii partidelor politice nr. 14/  2003, republicată la 12 mai 2014.
[2] . În conformitate cu prevederile Legii partidelor politice