marți, 22 iulie 2008

La amprente, infractorilor !!!

Asupritorii şi exploatatorii nu au putut fi niciodată bănuiţi de bune intenţii. Ştim, de aceea, din suferinţele noastre de milenii că, la fel ca orice stăpîn, Imperiul European îşi vrea supuşii harnici, dăruitori, modeşti în solicitări, neclintiţi în supunere, gata să rabde orice asprime şi pregătiţi să sărute mîna care manevrează Biciul care le face vărgi pe spinarea încovoiată, ovaţionînd, în acelaşi timp, pentru libertatea de a fi ... Rob !
Noul Imperiu Cotroman Romano-German îi are ca protagonişti pe vechii zbiri imperiali care-au nălţat, prin decimarea popoarelor europene -şi nu numai- imperii după imperii, spulberate însă ca orice eşafodaj încropit pe nisip, prin asfixierea diferitelor -şi multor- popoare.
Cu puţine excepţii, statele europene au regimuri politice anti-democratice, pro-imperialiste, pro-teroriste şi pro-fasciste, acestea obstrucţionînd -pînă la opacitate, cum este cazul bietei Romînii, transformată într-un Cătun Dacic al "culturii" evreieşti europene- orice cale a popoarelor de a-şi exprima opţiunile. Astfel încît, cu greu, au putut da cîte un bobîrnac două-trei popoare, iar în ultima serie au făcut-o pînă acum patrioţii irlandezi, a căror înverşunare anti-imperialistă trebuie şi sperăm să devină model de urmat pentru toţi ceilalţi.
Pentru un asemenea comportament însă, trebuie ca masele populare din fiecare (încă !) Ţară să priceapă cine sînt şi ce vor proprii conducători, căci aceştia vor fă fie stăpîni într-un imperiu, condus, dacă se poate, chiar de ei, cea mai bună dovadă constituind-o poziţia certă, dată de istorie, a evoluţiei conducerii franceze, care nu mai reprezintă voinţa majoritară a poporului francez de a se opune prezenţei unui imperiu care să-i strivească Patria şi Patriotismul, ci dorinţa unor vîrfuri de-a urca pe fruntea unui nou conglomerat la care a visat şi pe care l-a surpat înălţîndu-l, "Călăul Europei"...
Noii visaţi imperatori au neruşinarea fără limite de-a ne încolona pe toţi şi a ne duce, cun nu se întîmplă DECÎT INFRACTORILOR, pentru a ne alinia în dosare, la dispoziţia stăpînilor, în orice moment şi la orice moft pus în mişcare de Burţile sau alte părţi poftitoare ale existenţei lor materiale. De aceea, prevestim pe toţi cei care mai au un dram de înţelegere şi de Înţelepciune că AMPRENTAREA ÎNTREGII POPULAŢII A IMPERIULUI EUROPEAN DEZVĂLUIE, FĂRĂ NICIUN DUBIU, CĂ ACEST CONGLOMERAT IMPERIAL ESTE CONCEPUT CA O ÎNCHISOARE în care vor dispărea ţările, popoarele, culturile şi limbile, uniformizîndu-se două prezenţe: PUŢINII STĂPÎNI HIDOŞI, absolutişti, năclăiţi în lux şi desfrîu, iar pe de altă parte MULŢIMEA DE SCLAVI APLAUDÎND ÎNCOVOIAŢI şi puşi în casete, pe care stăpînii le pot manevra oricînd şi oricum sau le pot transforma în ... scrum !
Iată ce ne aşteaptă: ordinul Stăpînilor - "la amprente, infractorilor !" Căci infractori vom fi toţi cei care vom mai avea curajul să ne gîndim la Patria noastră, la Neamul nostru, la Cultura naţională şi, mai ales, la dulcea Limbă Dacă (în cazul nostru, al Dacilor). În aceste condiţii vor trece SECOLE şi MILENII pînă ne vom mai ridica în picioare (dacă va mai rămîne ceva din esenţa substanţei noastre naţionale).
Să folosim prilejul apropiatelor "alegeri" pentru a-i înlătura pe cei care slujesc pe stăpînii imperiali, înlocuindu-i cu reprezentenţii CELOR MULŢI, aceştia fiind singurii care trebuie şi pot să le dea cu flit spurcaţilor ciocoi interni şi suprastatali !
Trăiască Patria ! Trăiască Neamul Dac ! Trăiască Limba Dacilor ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gh. UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

luni, 21 iulie 2008

Candidăm ori ... murim !

Burghezo-moşierimea, organizatoarea şi beneficiara regimului despotic post-decembrist, de esenţă feudalo-ecleziastică, a legiferat deja ultimul stadiu al mascaradei anti-democratice poreclită "alegere": votul uninominal pe "colegii".
Nu discutăm cît de ridicole sînt propunerile de alcătuire a acestor colegii, care, practic, nu ar putea fi cuprinse decît cu maxime eforturi de către un candidat ţăran sau muncitor; ele sînt accesibile (şi destinate, de fapt) găştilor de reprezentanţi ai infractorilor, care le pot vizita zilnic, cu autoturisme şi alte maşini performante şi, chiar, cu ... elicoptere ! Căci "competenţii" şi-au pus în valoare calităţile şi dispun de orice mijloace...
Dar nu ne opreşte nimeni pe noi, cei mulţi şi exploataţi, ba şi asupriţi în mod special de organismele şi bogătaşii imperiului, ca să ne organizăm şi tocmai în acest scop am notat îndemnul de a candida, căci alternativa este ... moartea politică a celor cca. 85 % din votanţi. Despre aceasta, moartea politică a maselor populare, subliniez că nu este o eventualitate, ci realitatea cruntă a întregii Nopţi a Neamului Dacic, începută la 22 decembrie 1989 !
Muncitorii şi ţăranii, alţi oameni ai muncii (tineri, inclusiv studenţi, micii funcţionari, pensionari, femei casnice, şomeri, proletarii de tip secolul 18-19, intelectualii satelor, necuprinşi în găştile burghezo-moşiereşti şi ecleziastice etc) trebuie şi pot SĂ SE ORGANIZEZE POLITIC ÎN PARTID PROPRIU şi, astfel, să-şi exprime şi să-şi apere interesele claselor şi categoriilor sociale proprii.
Cu o minimă conştiinţă de clasă, orice om al muncii poate pricepe că, dacă din cei 60-80 de mii de votanţi din "colegiul" teritorial aparţinător sînt ţărani şi muncitori 80 %, ei ar hotărî cu uşurinţă cine le va fi Deputatul; trebuie doar să candideze.
Neorganizaţi politic, foarte greu se vor hotărî să candideze; de aceea îi îndemnăm pe toţi oamenii muncii care nu suportă exploatarea şi asuprirea să ne contacteze în vederea alegerilor parlamentare, căci "Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor,/ Merită să-l poarte spre ruşinea lor" !
Aşadar, veniţi sub simbolul care reuneşte semnele cele mai dragi: Secera şi Ciocanul !
Noi vă stăm la dispoziţie; candidaţi şi vă vom vota !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 12 iulie 2008

Pentru UN PARTID AL COMUNIŞTILOR !

Toată lumea ştie că sînt nenumărate persoane, grupuri, asociaţii, iniţiative organizate, partide, unele înregistrate oficial, care se declară comunişti sau cuprind mulţi comunişti care -şi numai prin aceasta sînt comunişti- doresc înlăturarea Contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale din decembrie 1989 -chiar dacă nu percep nevoia ori luminarea de a o numi aşa- precum şi, în consecinţă, revenirea la regimul democrat şi reluarea construirii Socialismului.
Însă, organizaţi şi conduşi, exclusiv, de către pecerişti, toţi contaminaţi şi grav îmbolnăviţi de capitalistofrenie şi imperialistofrenie, nu pricep nici la modul vag că nu se poate umbla cu cioara vopsită cînd este vorba de interesele maselor populare, ale claselor sociale asuprite şi exploatate, de puternica instalare în societatea noastră a elementelor esenţiale de conducere feudalo-ecleziastică şi sclavagistă, motiv pentru care, în toate programele entităţilor declarate comuniste, esenţiale sînt principii şi prevederi anti-comuniste.
Acesta este şi motivul pentru care, nici măcar după 3 februarie 2005 -dată la care a fost recunoscut, după un lung proces de zece ani, Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, devenită prin aceasta AUROPEANĂ- nu şi-au înlăturat adversitatea şi duşmănia faţă de un partid al COMUNIŞTILOR, care se numesc, adică, aşa cum sînt, ci nu doar lălăie despre comunism, visîndu-se burghezi, feudali şi imperialişti !
Astfel, în ciuda tuturor disponibilităţilor noastre, nu s-a putut concentra întreaga forţă a mişcării comuniste din ţară, partidul nostru neputîndu-se prezenta nici la "alegerile" din 2007 şi nici la cele locale şi judeţene din 2008.
De aceea, acum în apropierea "alegerilor" parlamentare, facem un (ultim, poate) apel la toţi comuniştii, organizaţi sau neorganizaţi, înregistraţi ori neînregistraţi, SĂ NE UNIM DE URGENŢĂ ÎN PARTIDUL COMUNIŞTILOR -partid propriu al claselor sociale exploatate- şi SĂ CANDIDĂM PENTRU TOATE POSTURILE DE DEPUTAŢI ŞI SENATORI !
În lipsa acestei uniri de forţe, şi aceste "alegeri" vor rămîne simple votări, iar pînă la altele nu vom mai exista, căci CIOCOII PECERIŞTI, CU SAU FĂRĂ CARNET, CARE COMPUN ÎN EXCLUSIVITATE TOATE ORGANISMELE STATULUI CONTRAREVOLUŢIONAR (Putere, Administraţie, Justiţie), vor face totul ca să ne radieze înscrierea oficială.
Cu noi prezenţi, însă, la alegeri,toate cele vreo 40 de partide burghezo-moşiereşti, ecleziastice, extremiste, etnice, fasciste, nu vor putea obţine nici măcar 5 % din voturi, adică atît cît sînt, toţi la un loc, infractori şi slugi ale lor, în realitatea socială... Celelalte voturi ne aparţin de drept; veniţi să le culegeţi, în folosul Muncitorilor şi Ţăranilor, al Pensionarilor, Tinerilor, Şomerilor, Femeilor casnice, simplilor Intelectuali şi Funcţionari, netrădători, victime crunte ale Contrarevoluţiei...
Vă aşteptăm, cu sincer şi profund interes comun de clasă; cu partidele înregistrate ne unim printr-o formă legală, ceilalţi intră, potrivit legii, cu adeziune. Grăbiţi-vă, cît nu este prea tîrziu; lamentaţiile postume vor fi nu numai nefolositoare, ci şi penibile...
Proletari, nu acceptaţi să mai fiţi exploataţi ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

miercuri, 9 iulie 2008

Nu ne votaţi pe noi !

Comunişti ori simpatizanţi din ţară sau care muncesc în Germania, Italia, Spania etc.(păstrîndu-şi cetăţenia romînă) ne întreabă dacă vom candida la "alegerile" parlamentare din toamnă şi ne asigură că ne vor vota.
Mai întîi este de notat că terorismul de stat, mod de conducere despotică, specific Statului romîn, îşi va face, probabil, efectul -în ciuda organismelor europene şi mondiale (cărora ne-am adresat)- astfel încît este posibil ca pînă la acele proiectate alegeri să fim radiaţi din lista partidelor politice, "alegerea" rămînînd -şi de această dată- numai votare !
Apoi, dacă nu se va întîmpla aceasta, vom participa la alegeri numai dacă vom avea Muncitori şi Ţărani care să candideze, căci numai ei pot reprezenta, exprima şi apăra interesele claselor sociale exploatate şi asuprite, concretizate în DOCTRINA COMUNISTĂ - DOCTRINA LIBERTĂŢII DEPLINE (şi adevărate).
Cei care întreabă despre votul lor sau ni-l oferă, ca expresie a conştientizării intereselor şi luptei de clasă, trebuie să înţeleagă -şi de aceea le repet- că NU LE CEREM VOTUL MUNCITORILOR ŞI ŢĂRANILOR, precum şi altor categorii de oameni ai muncii, pentru noi, comuniştii, NU LE CEREM LOR VOTUL PENTRU NOI !
Muncitori şi Ţărani, oameni ai muncii, cu şi fără loc de muncă, pensionari, şomeri, tineri, femei casnice, NU VĂ CEREM SĂ NE VOTAŢI PE NOI, ci, dimpotrivă, NOI VĂ RUGĂM, SĂ NE ACCEPTAŢI VOTUL NOSTRU !
Vă propunem să candidaţi, iar pentru aceasta ne-am străduit şi v-am asigurat cadrul organizatoric -PARTIDUL DV.- iar noi nu numai că vă vom vota, dar vom face popularizarea de care aveţi nevoie pentru a intra în Parlament care, cu dv. înăuntru, va deveni astfel -şi numai astfel- un organism democrat, iar dacă votanţii claselor sociale cărora le aparţineţi se vor prezenta în totalitate la votare şi vă vor vota, este sigur că dv. veţi readuce DEMOCRAŢIA în viaţa publică.
Numai prezenta dv. în Parlament, în PROCENTUL CORESPUNZĂTOR REALITĂŢII SOCIALE va asigura revenirea ţării la un regim politic democrat; numai cu "telectuali" în Parlament, acesta rămîne un instrument de exploatare, de aservire şi de desfiinţare a ţării, căci BOGAŢII ŞI SLUGILE LOR NU AU PATRIE ! Instrumentul şi stăpînul lor este BANUL !
Aşadar, reţineţi: nu vă cerem, ci vă dăruim votul, precum şi cadrul prin care să-l utilizaţi cu maximă eficienţă în folosul claselor dv. sociale.
Dv. singuri vă hotărîţi "soarta"; noi doar vă sprijinim.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

vineri, 4 iulie 2008

Pentru INTERNAŢIONALA COMUNISTĂ

Înca de la începutul anului 1990 am iniţiat contacte pentru (re)organizarea Internationalei Comuniste şi, cu toate că am avut reacţii pozitive din mai multe ţări, de la diferite Partide (dar şi anti-comuniste din tagma social-democraţilor !), nu am putut realiza niciun progres din cauza lipsei de organizare -recunoscută oficial- a comuniştilor romîni.
De aceea sîntem încă în faza apelurilor, în ciuda faptului semnificativ şi major că, la Conferinţa Partidelor Comuniste din Balcani din 2005, multe partide, din toate ţările balcanice, au luat cunoştinţă de iniţiativa noastră.
Comitetul Permanent al Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) a definitivat, încă din 30 iunie 2008, textul unui nou apel cu titlul de mai sus, pe care îl vom transmite în întregime în zilele următoare. Textul a fost trimis şi la presa, dar, ca de obicei, toată "presa" de la noi -care tipăreşte numai maculatura utilă infractorilor- a refuzat orice publicare.
Reamintim, în acest context, chemarea din deviza lui Marx şi Engels: "PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ" !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)