marți, 29 septembrie 2009

Ponegrirea Eroilor

BANDELE GLOBALIZATOARE din diferite domenii, localizate în mai multe puncte ale Terrei, toate însă reunite la Finanţele Internaţionale, fac tot ce este posibil (şi imposibil !) pentru desfiinţarea Naţiunilor, ţărilor şi statelor, spre a-şi împlini Pofta lor cea mare, subjugarea tuturor, prin reducerea la visul funebru: "o turmă şi un păstor", bineînţeles "păstorul" fiind "poporul ales" !
Pe acest drum mărăcinos, presărat cu nenumărate suferinţe pentru victime (ca ţări, clase sociale şi persoane fizice), cad secerate, la rînd, elementele care constituie stîlpii de rezistenţă, uneori înălţaţi prin sacrificii de sute sau mii de ani: regimul politic democrat (cel mai nesuferit lucru pentru Barbaria Mondială şi Fascismul de stat imperialist), economia naţională, rădăcinile folclorice, cultura, învăţămîntul şi Limba.
În cazul nostru, peste toate s-au rostogolit ciuma complotului şi războiului imperialist din 1989 şi veninul Contrarevoluţiei antisocialiste, antipopulare şi antinaţionale, încercîndu-se asfixierea noastră şi înrobirea materială, psihică intelectuală, în toate Inamicul obţinînd mari, nesperate şi importante succese, în prezent noi aflîndu-ne într-o generală, pronunţată cădere esenţială. Cotropitorii (care au avut la noi chiar armate reale, în 1989) ne-au zdruncinat din temelii toate valorile noastre primordiale, iar reuşita lor este "meritul" celor 3.800.000 de pecerişti care, după ce şi-au ucis conducătorul, au trecut "in corpore", cu întreaga lor capacitate, la Inamic.
Cu asemenea bază a trădării, largă şi profundă, de mare abilitate şi forţă atotcuprinzătoare, Inamicul globalizator a trecut imediat, chiar imediat, încă din 1989, la terfelirea Coloanelor noastre de Lumină: aş menţiona doar două aspecte - un nume, cel mai strălucitor şi inoxidabil, EMINESCU şi o inimă fără de care nimic nu există, Vatra, numită simplu PATRIE- ambele izgonite din manualele şcolare, din inimile şi minţile tinerelor generaţii. Piscuri de Lumină tutelară, pentru toţi şi pentru toate, aceste valori intangibile nu se lasă însă înfrînte; de altfel doresc şi cred fără limite că, fiind de granit, carpato-danubian, ele vor supravieţui actualului măcel desfiinţător.
Ponegrirea Eroilor nu se face numai prin bălăcările şi lăturile aruncate peste ei, ci şi prin cufundarea în lături străine, prin "asumarea" lor, integrîndu-i în troaca plină cu dejecţii a invadatorilor, aceştia realizînd deja un şir de succese, cumplite pentru noi, cei învinşi, care, stînd încovoiaţi, aplaudăm pe cei care ne-au redus la starea de covrig şi ne bucurăm că pe Eroii noştri i-au făcut slugi ale lor, prin care îşi adîncesc şi-şi lăţesc asuprirea şi exploatarea...
Este cazul marilor Eroi Naţionali înrămaţi în chenarul de "sfînt" al înrobitorilor. Deşi ei sînt izvorîţi în Vatra noastră, ziditori ai Patriei unice, Inamicii ni i-au furat şi i-au declarat "sfinţi" ai lor împotriva noastră, iar numele lor sînt cutremurătoare: Constantin Brîncoveanu, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab...mai sînt cîţiva, poate Ţepeş (batjocorit din abundenţă ca "Draculă"), poate Tudor, poate Doja, poate Horia, Cloşca şi Crişan, poate Iancu, ambii Iancu, poate Ceauşescu... iar nemernicia mocirlirii şi-a ridicat privirile otrăvitoare chiar şi spre Împăratul Luminii noastre, Eminescu !
Chiar că nu am mai avea la ce exista, dacă toţi sfinţii noştri adevăraţi, ar trece drept mascote în iconostasele înveninatelor invenţii din basnele evreieşti, care se revarsă peste lume ca un "tsunami" ucigător de Libertate, Independenţă, Aspiraţii şi Visare...
Trebuie şi sînt convins că vom rezista, că ştiindu-ne trecutul glorios, de mii şi zeci de mii de ani, vom supravieţui şi vom vedea şi pulverizarea în neant a actualului val al nomazilor nesfîrşiţi.
Moarte Extremismului, Terorismului de Stat, Fascismului şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
29 septembrie 93

sâmbătă, 26 septembrie 2009

Comitetul Judeţean Iaşi - nevalidat

Tovarăşul Maţcu Leonard şi alţi tovarăşi interesaţi pot afla că acel anunţat "Comitet Judeţean" de la Iaşi nu există, el nefiind validat de Comitetul Naţional, unde nici nu a fost luat în discuţie căci, deşi au trecut mai multe luni de la anunţata constituire,la Comitetul Naţional nu s-a primit nici un proces-verbal în acest sens şi, de fapt, nici vreo adeziune a vreunui fost membru al P.S.R. care să se fi înscris în Partidul Comuniştilor (Nepecerişti).
Notăm că întregul comportament al celor care ne-au propus să-i considerăm "Comitetul Judeţean Iaşi" al P.C.(N.) este tipic pecerist, cu ifose şi secretomanie, cu priviri în sus spre fotolii, fără niciun angajament, fără cunoaşterea esenţei luptei noastre: organizarea politică proprie a claselor sociale exploatate, Muncitorimea şi Ţărănimea, pentru a putea accede în Putere şi astfel a lupta împotriva Contrarevoluţiei, pentru revenirea la un regim politic democrat. Cei care nu înţeleg şi nu vor aceasta, nu depun la noi adeziuni.
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
26 septembrie 93

miercuri, 16 septembrie 2009

Ziua Internaţională a Democraţiei - Z.I.D. antidemocratic !

În disperarea care le-a cuprins, forţele terorismului şi fascismului internaţional -care domină de două decenii, aproape fără probleme activitatea O.N.U. (transformată în Organismul Nimicirii Umanităţii)- au făcut cu doi ani în urmă un pas important pentru dominarea lumii de către reacţionari, barbari şi fascişti, instituind un adevărat ZID împotriva Democraţiei, numit, cum se practică fără jenă peste tot, Ziua Internaţională a Democraţiei, care este în realitate Ziua Antidemocraţiei.
Prin această gogoriţă, inventată de Imperialismul dominator, care acţionează acum chiar prin Organizaţia Naţiunilor Unite, nemaiexistînd statele democrate anihilate în 1989 şi ulterior: Albania, Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania Democrată, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Romînia, Ucraina, Ungaria, Uniunea Sovietică şi altele, se urmăreşte acreditarea ideii că "democraţie" este cu totul altceva decît sensul propriu al termenului, statuînd expres că democraţia ar fi tocmai respectarea şi libertatea deplină de acţiune pentru organele statelor burgheze, burghezo-moşiereşti, despotice şi imperialiste.
Puţinele state democrate care mai sînt în lume cunosc şi ele, pe plan doctrinar dau şi prin practica social-politică o denaturare, degradare şi chiar abandonare a esenţelor democraţiei. Lipsind Internaţionala Comunistă, nimeni nu are mijloacele de comunicare în masă ca să pună la punct cea mai monstruoasă batjocorire a democraţiei şi aceasta de la cel mai înalt for politic din lume, aflat în mîna Imperialismului. Iar partidele comuniste din ţările care mai sînt democrate au început să introducă, în doctrina comunistă, elemente anticomuniste, iar în practica proprie de partid lipseşte tocmai... democraţia !
Dar Democraţia este noţiunea esenţială privind Puterea în stat. Ea defineşte participarea în legislativ a tuturor claselor şi categoriilor sociale în procent real existent în societate, deci nu are nici o legătură cu ce se pălăvrăgeşte în documentul ONU despre Z.I.D.
În Romînia, spre exemplu, nu există nici un dram de democraţie din 22 decembrie 1989, ci despotism total, dictatură a infractorilor. Ca să fie un regim politic democrat, ar trebui ca în Legislativ să fie prezenţi cca 85 % MUNICTORI şi ŢĂRANI, căci atîţi sînt în societate şi numai 1-3 % infractori şi slugi ale lor, atîţia cîţi sînt în societate.
Majoritatea imensă a ţărilor lumii se caracterizează, după 1989, prin existenţa de regimuri politice anti-democratice, dovadă că prin ONU s-a impus o asemenea zi, deşi în textele oficiale NU EXISTĂ NICI UN ELEMENT CARE SĂ CARACTERIZEZE DEMOCRAŢIA, ci antidemocraţia. Oamenii muncii însă, lipsiţi de partidul propriu şi ventuzaţi la televizoarele burghezo-moşierimii şi imperialismului nu mai pricep nimic, dar vina le aparţine: ei au eliminat treptat-treptat toate elementele de doctrină şi apoi de practică social-politică proprii democraţiei, iar situaţia ridiculă şi dezastruoasă o afirmă singuri prin vorbele pe care le rostesc fără să ştie că se condamnă "acuma, în democraţie...", în loc să spună "acuma, în despotism ..."
Moarte Capitalismului şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
16 septembrie 93