miercuri, 20 mai 2009

Nu votăm !

Mascarada afundării în groapa imperiului european va trece printr-o nouă grotă: la 7 iunie va fi cea de-a doua votare menită să ateste participarea voluntară a poporului romîn la subjugarea sa în imperiul în care se bălăceşte de peste doi ani.
Aflat sub continuu foc încrucişat al artileriei grele (zeci de posturi de televiziune şi alte zeci de radio, ca să nu mai vorbim de maculatura, poreclită presă, care şi-a regăsit vadul vînzînd ... cărţi !), poporul se dezmeticeşte încet dar sigur, exprimînd permanent, prin viu grai, dispreţul pentru găştile peceriste de politicieni, dar şi prin participarea, constant mai scăzută, la votările pe care autorităţile continuă să le numească... alegeri.
E de presupus că la sceneta din 7 iunie participanţii să nu fie mai mult de 30 % sau chiar sub această limită, căci grosul votanţilor care aparţin claselor sociale fundamentale -Clasa Muncitoare şi Ţărănimea- ştie că nu este în interesul propriu să oficieze validarea exploatatorilor, fie că sînt cei de acasă, fie că sînt ai imperiului.
Neavînd organizare politică proprie, aptă să participe la procesul votării, transformîndu-l astfel în alegere, Muncitorimea şi Ţărănimea are o singură şansă de a se face simţită, respingîndu-şi soarta hărăzită de infractorii dominatori: să lipsească de la vot. De aceea, în numele dreptului nostru de a ne apăra Cauza, îi chemăm pe toţi comuniştii, simpatizanţii, pe ceilalţi oameni ai muncii (care-şi asigură tot mai greu existenţa prin Muncă) să NU NE PREZENTĂM LA VOTAREA DIN 7 IUNIE ! Prin absenţa noastră ne creăm posibilitatea justificată de a-i apostrofa pe cei care ne exploatează în ţară şi ne mocirlesc în imperiul european că nu sînt validaţi prin votare decît de un mic procent; de dorit ca acest procent să se reducă ajungînd la limitele lui social-economice: 3-5 % cît însumează castele înguste ale exploatatorilor, cu slugile lor, inclusiv partea trădătoare a intelectualităţii şi a unor funcţionari.
Puţini prezenţi la vot înseamnă puţini susţinători ai imperiului european, balta otrăvită în care ni se sufocă Ţara ! Deci: absenteismul - prima treaptă a exprimării conştiinţei de sine şi pentru sine a clasei muncitoare şi ţărănimii, a tuturor celor care îşi mai iubesc Patria !
Jos Capitalismul ! Moarte Imperiilor ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
20 mai 93

sâmbătă, 16 mai 2009

Despre salarizarea bugetarilor

În vreme ce multe milioane de oameni sînt proletari fără niciun venit, alţii sînt, temporar, şomeri, mult peste jumătate dintre angajaţii din întreaga economie au o retribuţie extrem de mică, fiind obiecte de batjocură (mai ales cei din sectorul privat), prin toate mijloacele de tîmpitizare a maselor populare -în primul rînd televizorul- se discută copios, de către graşii şi groşii susţinători ori susţinuţi ai regimului- de cîte zeci de ori (sau chiar sute !) pot fi mai mari salariile gigantice în raport cu cele pitice ...
Bunul simţ şi măsura sînt elemente care lipsesc cu desăvîrşire, mai ales că nimeni nu promovează ideea de a preciza, de fiecare dată, ÎN NUMELE CUI VORBESC PROPUNĂTORII, astfel încît cei interesaţi -în primul rînd, cei mulţi, cu salariile mici- nu pot înţelege cine şi de ce vorbeşte/nu vorbeşte în numele clasei/categoriei sociale din care fac parte ascultătorii.
Dispreţul total al autorităţilor faţă de reprezentanţii politici ai claselor şi categoriilor sociale face ca cei mai autorizaţi să exprime interesele acestora, partidele politice, nu sînt nici chemaţi, nici auziţi, nici acceptaţi la dezbateri, deoarece din cele aproape 40 de partide existente, nu-şi pot spune cuvîntul decît cele din parlament, care sînt ... patru ! Toate aceste patru reprezintă, exclusiv, interesele bogătaşilor, infractorilor, burghezilor, moşierilor, bancherilor, astfel încît nimeni nu sesizează şi nu ridiculizează, măcar, propunerea incalificabilă şi impardonabilă ca un funcţionar, guvernatorul băncii, să aibă salariul egal sau chiar MAI MARE DECÎT PREŞEDINTELE ŢĂRII !
Din aceste considerente, notăm propunerea noastră, exprimînd conceptul de retribuţie al Partidului Comuniştilor, pentru o eventuală lege unică de salarizare a bugetarilor, cu precizarea la început a unor repere:
- Ecartul dintre salariul maxim şi cel minim să nu fie mai mare de 5;
- Pentru fiecare categorie să existe trepte fixe cu acces condiţionat (calitativ, cantitativ, condiţiile speciale);
- Cuantumul concret, lunar sau anual al salariului primit să fie mobil, raportat la eficienţa muncii prestate, oglindită în PIB;
- Diferenţierea esenţială a salariilor să fie determinată de NIVELUL STUDIILOR, ca temei esenţial al asigurării calităţii muncii;
- Salariul de referinţă: al muncitorului calificat (absolvent al şcolii profesionale);
- Ecartul dintre salariul iniţial al angajatului şi nivelul maxim posibil de atins (dacă se menţine în aceeaşi categorie) să fie cel puţin 50 % din ecartul general.
Iată cum ar arăta scala iniţială a salariilor bugetarilor: salariul de referinţă: muncitor calificat (şcoală profesională): 1; angajaţi sub acest nivel: cu şcoală generală - 0,8; fără şcoală generală - 0,6; liceu, şcoală de maiştri - 1,5; şcoală postiliceală - 2,00; universitate II - 3,00; universitate I - 3,5; funcţii locale de conducere - nivel studii + 0,5; funcţii de conducere nivel judeţean - nivel local + 0,5; idem nivel naţional - nivel judeţean + 0,5.
Pentru miniştri şi asimilaţi, inclusiv parlamentari fără venit anterior - 5,5.
Toţi cei aleşi (în organele Puterii) îşi păstrează salariul avut în momentul alegerii, iar cei care nu au avut salariu, primesc salariu maxim al colegilor.
Primul-ministru şi conducătorii Parlamentului - 6,00, Preşedintele Republicii - 7,00.
La acestea se adaugă sporuri specifice, pînă la maximum nivelul salariului propriu.
Recomandare: salariile din unităţile private să fie orientate (prin lege) la acelaşi sistem, căci, de fapt, toate sînt plătite din munca beneficiarilor (prin preţurile mărfurilor. care astfel, ar putea fi supravegheate, măsură prin care Statul şi-ar îndeplini obligaţiile constituţionale).
Aplicînd un asemenea sistem, statul capitalist ar introduce în practica stabilităţii şi echităţii sociale elemente de progres evident preluate de la statul socialist, ceea ce ar determina reducerea sau eliminarea multor fenomene negative specifice statului capitalist.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
16 mai 93

vineri, 1 mai 2009

1 Mai

De peste 110 ani, ziua de 1 Mai este sărbătoarea oamenilor muncii de pretutindeni şi în toate ţările, chiar şi în cele cu regimuri politice burghezo-moşiereşti obişnuite sau despotice, clasa muncitoare, în primul rînd, îşi cinsteşte Ziua Muncii prin întruniri recreative, revendicative sau de activităţi politice, toate fiind organizate (de către partidele clasei muncitoare ori sindicate) sau spontane.
Singura ţară din lume în care ani în şir, de după victoria (vremelnică) a contrarevoluţiei, nu s-a întreprins nimic de Ziua Muncii este Romînia, iar aceasta este o certă dovadă în plus a caracterului regimului anti-democrat despotic, dar şi a faptului de maxim tragism că la noi, după 22 decembrie 1989, nu a funcţionat public niciun partid democrat, adică de stînga (comunist) -fiindcă numai acesta poate fi democrat- şi nicio altă organizaţie muncitorească de tipul asociaţiei sau sindicatului, toate cele care mişună, în nenumărate "culori" fiind organizaţii guvernamentale anti-democratice şi anti-sindicale.
Observăm că, dîndu-şi seama de vadul electoral masiv al oamenilor muncii, de fapt inepuizabil, "partidele" ciocoilor pecerişti -care construiesc Capitalismul şi Imperialismul, susţin Extremismul, Terorismul de Stat şi Fascismul planetar, de tipul P.S.D.-P.C., P.L.D.,P.N.L.- au început, ele !, să organizeze manifestări dedicate zilei de 1 Mai ! Unele gunoaie izînite, spîrcîite din bolile istoriei -precum P.N.Ţ.-şi-au inventat anterior chiar organizaţii ... muncitoreşti !
Aflate cu ghearele adînc înfipte în avuţia ţării, aceste găşti îi cheamă pe muncitori şi pe proletari, pe asistaţii sociali, pe şomeri şi cerşetori la patru mici şi o bere ! Că fac aşa, nu ne îngrijorează, dar ne umple de suferinţă că Oamenii Muncii care au făcut din Romînia de pînă în 1989 o Grădină înfloritoare, se duc şi agiră la pomana burghezilor, rezistînd "eroic" la cozi interminabile şi cumplite insulte...
Nu ştiu, oare, Muncitorii că ceea ce li se aruncă drept pomană este o fărîmă din ceea ce ei înşişi -şi numai ei- au realizat prin Muncă istovitoare, şi li s-a furat de către trîntorii care îi batjocoresc acum ?!?
Puneţi-vă, dragi tovarăşi, permanent această Problemă şi aflaţi adevărul evident: dv. aţi realizat totul, împreună cu alţi oameni ai muncii, iar exploatatorii vă aruncă, în dispreţ, frimituri din ceea ce vă aparţine.
Nu vă mai duceţi la pomana lor ! Organizaţi-vă în sindicate adevărate anti-guvernamentale -şi fără graşi în frunte, pe umărul dv. firav- şi, mai ales, intraţi în Partidul dv. -PARTIDUL COMUNIŞTILOR- pentru a intra în Putere şi a-i înlătura pe infractori din conducerea ţării, de unde vă exploatează şi vă batjocoresc !
Folosiţi întrunirile de Ziua Muncii pentru a vă hrăni spiritual, ideologic, politic, iluminîndu-vă interesul fundamental: cucerirea Libertăţii sociale şi naţionale.
Trăiască 1 Mai, Ziua Solidarităţii Internaţionale a Oamenilor Muncii ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
1 Mai 93